Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA 
Ignalinos rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus  
2007 m. liepos  13 d. įsakymu Nr. V2-417  

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS  NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS      

1. Nuostatai  reglamentuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus  audito skyriaus  (toliau vadinama – Skyrius) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.      

2. Skyriaus   paskirtis - atlikti nepriklausomą,  objektyvią tyrimo,  vertinimo  ir konsultavimo veiklą  siekiant užtikrinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos veiklos gerinimą.      

3.Skyrius   yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas   Savivaldybės administracijos direktoriui.       

4. Skyrius yra  nepriklausomas  nuo  vertinamos  viešojo juridinio asmens veiklos, jo atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.      

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos   Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu,  kitais  norminiais  teisės  aktais,   reglamentuojančiais vidaus  auditą,  ir Skyriaus  nuostatais,  patvirtintais   savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.    

6.  Skyriaus vadovo - valstybės tarnautojo, taip pat  vidaus auditorių - valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir  atleidimo iš  pareigų  tvarka  nustatyta  Lietuvos  Respublikos   valstybės tarnybos įstatyme.    

II. SKYRIAUS  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7.  Skyriaus tikslai  - padėti didinti savivaldybės administracijos,  jai  pavaldžių ir (arba) jos valdymo  sričiai   priskirtų viešųjų   juridinių  asmenų  veiklos  efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras. Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti savivaldybės administracijos, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.      

8. Skyriaus uždaviniai:      
8.1.  tikrinti  ir  vertinti,  ar  audituojamoje   Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje,  jai  pavaldžiuose ir (arba) jos  valdymo sričiai  priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse  sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir  veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės  aktus, jų  vietinių  (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus,  ar informacija  apie  finansinę  ir  ūkinę  veiklą  yra  išsami   ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;      
8.2. teikti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, jam  pavaldžių ir  (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių  asmenų vadovams  objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas   dėl audituoto  viešojo  juridinio asmens veiklos,  vidaus   kontrolės būklės,  strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos  arba  nustatytos veiklos rizikos  audituotuose Ignalinos rajono savivaldybės administracijos padaliniuose, jam pavaldžiuose ir  (arba)   jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.      

9. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:      
9.1. tikrina ir vertina Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų    viešųjų juridinių asmenų:      
9.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą  (nustatytų vidaus  taisyklių, vidaus kontrolės  procedūrų    veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo  racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;      
9.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos   įstatymams, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems  norminiams teisės aktams;      
9.1.3.  strateginių  ir kitų planų  įgyvendinimą,   veiklos atitiktį  jų  tikslams  ir  uždaviniams,  Lietuvos    Respublikos valstybės  biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą,   joms skirtų  lėšų  bei  valstybės  ir  savivaldybės  turto   naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;      
9.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų  teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;      
9.1.5. lėšų,   gautų  iš  Europos  Sąjungos,     užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;      
9.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;      
9.1.7. informacinių  sistemų  saugumą,  veiksmingumą    ir informacinių sistemų projektus;      

9.2. atlieka  Europos Sąjungos paramos  lėšų   panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;      

9.3.  rengia  vidaus  audito ataskaitas  su  išvadomis   ir rekomendacijomis,  kaip ištaisyti vidaus audito metu   nustatytus neatitikimus,  kaip  tobulinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  ir   jai pavaldžių  arba  jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų   juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;      

9.4. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);     
  
9.5. analizuoja  viešojo  juridinio  asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo  sprendimas,  ir  siūlo  viešojo  juridinio asmens vadovui imtis  priemonių  šiems  trūkumams  pašalinti,  taip  pat,  esant pagrindui,  siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojųasmeninės atsakomybės klausimą; (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V2-441 redakcija).  

9.6. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą; (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V2-441 redakcija).  

9.7. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;      

9.8. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą,  užtikrina tinkamą  dokumentų  saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka   į archyvą;      

9.9.  atlieka  kitas įstatymų, kitų norminių  teisės   aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos direktoriaus  nurodymus, susijusius su vidaus auditu.      

10. Skyrius   įgyvendina  savo  uždavinius  ir    funkcijas palaikydamas  glaudžius  ryšius  su savivaldybės administracijos padaliniais, jai  pavaldžiais  ir (arba)  jos  valdymo   sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus  auditui atlikti. 

III. SKYRIAUS TEISĖS      

11. Skyrius turi teisę:  
11.1. vadovaudamasi norminiais  teisės aktais, reglamentuojančiais  vidaus  auditą,  pasirinkti  vidaus   audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;      
11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip  tikrinti  audituojamos Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių  ir  (arba)  jos  valdymo  sričiai  priskirtų    viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;      
11.3.  naudotis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių   ir (arba)  jos  valdymo sričiai priskirtų viešųjų  juridinių   asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;      
11.4. be atskiro  Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus,   jam pavaldžių  ir  (arba)  jo  valdymo  sričiai  priskirtų    viešųjų juridinių  asmenų  vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių   visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;      
11.5. tikrinti audituojamos Ignalinos rajono savivaldybės administracijos,  jai pavaldžių  ir  (arba)  jos  valdymo  sričiai  priskirtų    viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus,  turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;      
11.6. gauti audituojamų Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  padalinių, jai  pavaldžių  ir (arba) jos valdymo sričiai  priskirtų   viešųjų juridinių  asmenų  vadovų,  valstybės tarnautojų  ar   darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;      
11.7. gavusi Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą  (kai audituojamas  jam pavaldus arba jo valdymo sričiai   priskirtas viešasis  juridinis asmuo - šio viešojo juridinio asmens   vadovo sutikimą),  pasitelkti kitų Ignalinos rajono savivaldybės administracijos   padalinių, jai  pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų   viešųjų juridinių asmenų padalinių  atitinkamų   sričių valstybės tarnautojus  arba  darbuotojus specifinių sričių vidaus   auditui atlikti;      
11.8. dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją;      
11.9.  reikalauti, kad audituojamos Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius  jam  pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai   priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti  vidaus auditą.    

IV. SKYRIAUS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. Skyriui  vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais   jos veiklą savarankiškai  organizuoja  Skyriaus   vedėjas,     kuris tiesiogiai  pavaldus  ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.      

13.  Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.      

14.  Skyriaus  vedėjas,  be  Lietuvos  Respublikos    vidaus kontrolės  ir  vidaus  audito  įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis  vidaus   audito nepriklausomumo principu:      
14.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui;      
14.2.  pagal  Skyriaus   kompetenciją  atstovauja savivaldybės administracijai   kitose  institucijose,   įstaigose     ir organizacijose;      
14.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies    ir    užsienio   institucijomis,   įstaigomis  bei organizacijomis;      
14.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;      
14.5. rengia Skyriaus vidaus auditorių pareigybių  aprašymus (pareigines instrukcijas) ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;      
14.6. pagal suderintą su savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus   veiklos  planą  organizuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos padalinių,  jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai  priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;      
14.7. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų  jiems skyrimo,   jų  kvalifikacijos  kėlimo  ir  profesinių     įgūdžių tobulinimo;      
14.8.  prižiūri  Skyriaus  vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir  įvertina  jų  darbo  dokumentų  ir  vidaus  audito ataskaitos kokybę,  norminių  teisės  aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą. (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4  d. įsakymo Nr. V2-575 redakcija). 

15.  Skyriaus  vadovas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų  ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat savivaldybės Tarybai jos prašymu metinę Skyriaus veiklos ataskaitą. (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4  d. įsakymo Nr. V2-575 redakcija). 

16. Jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų  teisėsaugos  institucijų,  Skyriaus vedėjas vidaus  audito dokumentus  turi  perduoti   teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją. 

17.  Skyriaus   vidaus  auditoriai yra  tiesiogiai   pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą  bei gautų pavedimų vykdymą. Atlikdami vidaus auditą vidaus auditoriai privalo:
17.1. pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas ir pavedimus vykdyti tinkamai, profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka; 
17.2. būti objektyvūs ir nešališki, susilaikyti nuo išankstinio vertinimo; 
17.3. užtikrinti vidaus audito metu paimtų audituoti dokumentų ir kitos informacijos saugumą; 
17.4. pateikti teisingas ir pagrįstas informacijas, išvadas bei rekomendacijas; 
17.5. atlikę vidaus auditą, atsiskaityti Skyriaus vedėjui;    

18.  Skyriaus   vedėjo ir vidaus  auditorių   kvalifikacinius reikalavimus,  pavaldumą,  jų  funkcijas,  teises,  pareigas   ir atsakomybę  nustato  Lietuvos  Respublikos vidaus  kontrolės   ir vidaus  audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip   pat pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos). 

19. Skyriaus vedėjas ir vidaus auditoriai  savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 patvirtintomis „Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis “ 

______________________  

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-26 08:16:19
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.