Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio  18 d.
įsakymu Nr. V2-904

FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus nuostatai nustato Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio – Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus – veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir  veiklos organizavimą.

2. Finansų valdymo ir apskaitos skyrius (toliau vadinama – skyrius) yra savivaldybės tarybos įsteigtas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris padeda formuoti savivaldybės biudžeto ir finansų politiką ir ją įgyvendina, užtikrina savivaldybės plėtros strateginio plano ir savivaldybės administracijos apskaitos politikos įgyvendinimą.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais, Finansų ministerijos nurodymais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis savivaldybės plėtros strateginiais planais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

5. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui, kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

6. Skyrius turi savo dokumento blanką su savivaldybės herbu ir savo skyriaus pavadinimu.

II  SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

7.1. atsižvelgiant į asignavimus ir patvirtintas veiklos programas, rengti savivaldybės biudžeto projektą;

7.2. rengti savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitas;

7.3. rengti valstybės ir savivaldybės turto ataskaitas;

7.4. vadovaujantis patvirtintu biudžetu ir įmonių, įstaigų ir organizacijų teikiamomis paraiškomis, finansuoti savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklą;

7.5. apskaityti savivaldybės biudžeto, skolintas ir kitas lėšas;

7.6. koordinuoti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo išankstinę kontrolę;

7.7. teikti pasiūlymus dėl papildomų savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų išteklių skirstymo;

7.8. sudaryti, tikslinti ir vykdyti savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatas savarankiškoms ir valstybės deleguotoms funkcijoms;

7.9. organizuoti valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo vykdymą savivaldybėje;

7.10. sudaryti apyskaitas ir vykdyti savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų apskaitą;

7.11. sudaryti apyskaitas ir vykdyti savivaldybės administracijos nebiudžetinių lėšų apskaitą;

7.12. vykdyti savivaldybės fondų apskaitą;

7.13. vykdyti atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaitą;

7.14. laiku ir teisingai apskaičiuoti darbo užmokestį ir atsiskaityti su valstybės politikais, savivaldybės valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis;

7.15. vykdyti savivaldybės administracijos turto ir kitų materialinių vertybių apskaitą;

7.16. vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, buhalterinę apskaitą;

7.17. vykdyti savivaldybės vardu gautos paramos apskaitą;

7.18. vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių lėšų apskaitą;

7.19. analizuoti savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą, teikti pasiūlymus dėl efektyvesnio sąmatose numatytų lėšų panaudojimo;

7.20. rengti savivaldybės administracijos biudžeto projektą;

7.21. derinti pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoti parengtų sutarčių vykdymą, teikti ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

7.22. nustatytu laiku teikti savivaldybės administracijos ir savivaldybės atitinkamų institucijų nustatytas rengti ataskaitas, nustatytų laikotarpių atskaitomybę;

7.23. organizuoti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka būtų atliekama savivaldybės finansinių išteklių, turto ir atsiskaitymų kasmetinė inventorizacija;

7.24. nustatytu laiku išieškoti skolas įstaigai ir padengti įsiskolinimus kreditoriams, laikytis mokėjimo drausmės;

7.25. rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

7.26. laiku vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, savivaldybės mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nurodymus.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja ateinančių metų biudžeto projekto rengimą, surenka biudžetinių įstaigų veiklos programas ir paraiškas, įvertina jų ekonominį pagrįstumą ir parengia biudžeto lėšų poreikio projektą;

8.2. organizuoja biudžeto lėšų poreikio projekto svarstymą kartu su įstaigų vadovais, vyriausiaisiais finansininkais;

8.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais savivaldybės biudžeto kontroliniais skaičiais, sudaro ateinančių metų biudžeto projektą;

8.4. vadovaudamasis savivaldybės finansų kontrolės taisyklėmis, atlieka savivaldybės, savivaldybės administracijos finansų kontrolę;

8.5. organizuoja biudžetinių įstaigų veiklos ir patvirtintų programų finansavimą pagal savivaldybės tarybos patvirtintas sąmatas ir įstaigų pateiktas paraiškas;

8.6. renka informaciją apie biudžetinių organizacijų lėšų poreikį ir rengia pasiūlymus, kaip racionaliai paskirstyti biudžeto lėšas;

8.7. kontroliuoja, renka ir teikia informaciją savivaldybės institucijoms apie savivaldybės įstaigų biudžeto išlaidų panaudojimą, nukrypimus, teikia pasiūlymus, kaip racionaliau panaudoti lėšas;

8.8. esant biudžeto išlaidų nukrypimams, inicijuoja įstaigų finansinės veiklos auditą;

8.9. rengia informaciją apie biudžetinės sąskaitos įplaukas bei išlaidas ir teikia ją savivaldybės administracijos direktoriui;

8.10. tikrina ir analizuoja, ar laiku į savivaldybės biudžetą patenka pajamos, ir kaip vykdomos biudžeto išlaidos; palaiko ryšius su Valstybine mokesčių inspekcija;

8.11. rengia ir pateikia atitinkamoms institucijoms savivaldybės biudžeto įvykdymo suvestinę atskaitomybę, valstybės ir savivaldybės turto ataskaitas;

8.12. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginės plėtros ir veiklos planus;

8.13. dalyvauja rengiant investicinių programų projektus;

8.14. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

8.15. dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar komisijų veikloje;

8.16. teikia pasiūlymus dėl papildomų savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų išteklių panaudojimo ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

8.17. rengia pasiūlymus apie vietinių rinkliavų rinkimą ir šių rinkliavų rinkimo nuostatus bei taisykles, derina jas su Finansų ministerija ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;

8.18. kontroliuoja vietinių rinkliavų rinkimą;

8.19. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus finansų ir apskaitos klausimais;

8.20. derina savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, teikia savivaldybės vadovams ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

8.21. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl kreditų gavimo;

8.22. nagrinėja ir rengia atsakymus gyventojams jų pateiktais su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

8.23. organizuoja ir moko savivaldybės biudžetinių įstaigų finansininkus biudžeto planavimo, išlaidų analizės ir buhalterinės apskaitos klausimais;

8.24. pasibaigus ketvirčiui, teikia informaciją savivaldybės tarybai apie biudžeto pajamų plano vykdymą;

8.25. tvarko savivaldybės administracijos ir seniūnijų buhalterinę apskaitą;

8.26. rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos konsoliduotų ataskaitų rinkinius;

8.27. atnaujina informaciją savivaldybės interneto svetainėje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8.28. saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

8.29. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

8.30. vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

9.1. nustatyta tvarka gauti iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, savivaldybės administracijos padalinių duomenis, išvadas, pasiūlymus ir kitą informaciją, kurios reikia skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. kontroliuoti, kad būtų teisingai naudojamos skirtos savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos, laikomasi finansinės drausmės, nustatytos turto naudojimo ir apskaitos tvarkos;

9.3. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, savivaldybės administracijos, jos padalinių vadovų pasitarimuose svarstant atitinkamus klausimus;

9.4. teikti pagal kompetenciją informaciją ir pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, savivaldybės įstaigoms, organizacijoms;

9.5. gavus atitinkamus įgaliojimus, atstovauti savivaldybei ir savivaldybės administracijai valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose ir įstaigose, įmonėse, savivaldybės įstaigose ir organizacijose.

10. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

IV  SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

12. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui.

13. Skyriaus vedėjas:

13.1. vadovauja skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

13.2. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

13.3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

13.4. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;

13.5. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus įsakymai;

13.6. gali turėti kitų savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

14. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

14.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui; 

14.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose;

14.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir skatina administracijos direktorius skyriaus vedėjo siūlymu.

15. Skyriaus vedėjui negalint eiti pareigų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas.

16. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduodamų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda direktoriaus paskirtam tarnautojui arba direktoriui. Perduodant reikalus surašomas perdavimo priėmimo aktas. Aktą pasirašo reikalus perdavęs ir reikalus priėmęs asmuo. Aktą tvirtina direktorius.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina direktorius.

18. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-30 11:28:10
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.