Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2018.11.29
Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas.


 

PATVIRTINTA 
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. VT-452


SOCIALINĖS PARAMOS IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Pareigybės lygis – A.

3.  Pareigybės kategorija – 9.  

II. PASKIRTIS

4. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga  analizuoti socialinių paslaugų poreikius, administruoti socialines paslaugas, tvarkyti socialinių išmokų gavėjų duomenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje „SPIS“ ir „Parama“.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas socialinės paramos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias  pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio pedagogo ar edukologijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos,  Viešojo administravimo įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą;

6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Registruoja, priima ir analizuoja dokumentus šalpos (socialinėms) išmokoms, pensijoms, tikslinėms kompensacijoms gauti.

7.2. Dirba su socialinės paramos šeimai informacinėmis sistemomis SPIS, „Parama“ (įveda 7.1 papunktyje minėtų išmokų gavėjų duomenis, formuoja asmens bylas).

7.3. Atsako už 7.1 papunktyje minėtų išmokų asmens bylų tvarkymą, atlieka asmens dokumentų, išmokų, pensijų skyrimo ir mokėjimo savikontrolę.

7.4. Konsultuoja lankytojus šalpos (socialinių) išmokų, pensijų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais.

7.5. Nustatyta tvarka išduoda šalpos pensijų bei kompensacijų gavėjų pažymėjimus ir tvarko jų apskaitą.

7.6. Dalyvauja nustatant neįgaliems žmonėms specialiuosius poreikius.

7.7. Priima prašymus dėl  techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems skyrimo ir vykdo  jų apskaitą TPPA (techninės pagalbos priemonių apskaitos) informacinėje sistemoje.

7.8. Priima iš gyventojų dokumentus valstybinėms pensijoms gauti, juos analizuoja ir teikia Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai.

7.9. Konsultuoja rajono gyventojus ir Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro  socialinius darbuotojus dėl mokinių teisės į socialinę paramą nustatymo:

7.9.1. nemokamo maitinimo mokyklose;

7.9.2. mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis.

7.10. Nustato mokinių teisę į socialinę paramą, apskaičiuoja ir įvertina šeimos nario vidutines pajamas.

7.11. Rengia sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo arba neskyrimo.

7.12. Rengia ataskaitas apie suteiktą mokiniams socialinę paramą.

7.13. Pagal kompetenciją rengia tarybos sprendimų, administracijų direktoriaus įsakymų projektus.

7.14. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

7.15. Vykdo kitus su tiesioginėmis pareigomis susijusius administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse. Jame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

4. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje įrodančių dokumentų kopijas;

Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 19 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 11 kab., Laisvės a. 70, Ignalinoje, arba tel. (8 386) 53 873, el. p. ilona.truchina@ignalina.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-ir-kaimo-reikalu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37681.html  

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.