Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2018.10.11
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybė skelbia konkursą Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro (Ligoninės g. 13, 30112 Ignalina, kodas 304835851) direktoriaus pareigoms. Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, užtikrinant įstaigos įstatuose nustatytų tikslų ir funkcijų tinkamą vykdymą.


 

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės mero

2018 m. balandžio 27 d. potvarkiu

Nr. P1-13

 

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  DIREKTORIAUS   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro (toliau – centras) direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Ignalinos rajono savivaldybės merui, atskaitingas savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.  Centro direktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro  kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities socialinės studijos arba komunikacijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3  metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešųjų pirkimų, biudžetinių, socialinių įstaigų veiklą, gebėti juos taikyti praktikoje, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos valdymu;

4.4. gebėti organizuoti įstaigos darbą, išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti rengti  įstaigos strateginius, metinius planus ir programas;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu  „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis  raštu ir žodžiu;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Centro direktorius atlieka šias funkcijas:

5.1. Rengia ir nustatyta tvarka teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti centro nuostatus, jų pakeitimus bei papildymus.

5.2. Tvirtina centro vidaus struktūrą, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbo planus.

5.3. Tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia centro darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas.

5.4. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja centro darbą taip, kad būtų įgyvendinti centro strateginiai tikslai, uždaviniai ir vykdomos įstaigos nuostatuose nurodytos funkcijos.

5.5. Nustato centro darbuotojų pareiginės algos pastoviąsias ir (ar) kintamąsias dalis, priemokas, premijas, materialines pašalpas ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

5.6.  Planuoja ir sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir atestuotis.

5.7. Rūpinasi saugių ir sveikų darbo sąlygų darbuotojams sudarymu, užtikrina jų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus centro darbo organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.

5.9. Organizuoja centro ir centro direktoriaus veiklos ataskaitų rengimą  ir jas teikia steigėjui.

5.10. Ieško priemonių ir būdų darbo efektyvumui padidinti, teikia pasiūlymus teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl centro veiklos pagerinimo ar plėtimo.

5.11. Vykdo jam pavestas pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu.

5.12. Užtikrina ir atsako už racionalų ir tinkamą lėšų bei turto naudojimą, saugojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

5.13. Garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

5.14. Teisės aktų nustatyta tvarka planuoja, organizuoja ir kontroliuoja viešuosius pirkimus.

5.15. Atstovauja centrui visose institucijose, asociacijose, centro vardu pasirašo sutartis.

5.16. Organizuoja centro dokumentų saugojimą, tvarkymą ir archyvavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.17. Atsako už viešai skelbiamą informaciją apie centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.18. Atsako už centro teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

5.19. Asmeniškai atsako už netinkamą pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.20. Vykdo kitus savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjo teisėtus žodinius ir raštiškus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai ir uždaviniai.

_____________________

(Parašas)

_________________________

(Vardas ir pavardė)

_________________________

(Data)
 

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (savivaldybės administracijos direktoriaus vardu).

2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. 3 metų vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

5. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją.

6. Gyvenimo aprašymą.

7. Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo dalykines savybes.

8. Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą). 

9. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje ir Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus abejonių dėl pretendentų atitikties specialiesiems reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas konkursą organizuojančios įstaigos vadovo sprendimu gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. 

Prašymai konkursui teikiami Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html. Išsamesnė informacija teikiama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje Laisvės a. 70, Ignalinoje, 17 kab. Pasiteirauti galima  telefonu (8 386) 52 960, el. paštu edita.rasteniene@ignalina.lt., zita.daugeliene@ignalina.lt

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.