Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2019.06.10
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Vidiškių seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 8,1).


 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės   
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. VT-221

 

VIDIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidiškių seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidiškių seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti įstatymų nustatytas seniūnijos funkcijas Vidiškių seniūnijos teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas užtikrinančias seniūnijai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatuose, Vidiškių seniūnijos nuostatuose nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;

4.3. turėti darbo patirties viešojo administravimo srityje;

4.4. išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, gyvenamosios vietos deklaravimą, savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – savivaldybės administracijos direktorius) įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Vidiškių seniūnijos veiklos nuostatais, seniūno pareigybės aprašymu;

4.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.

5.2. Teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba.

5.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.

5.4. Šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui.

5.5. Teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.

5.6. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.

5.7. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.

5.8. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą.

5.9. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, atsako už seniūnijos ūkinę ir finansinę veiklą.

5.10. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir seniūnijos nuostatų.

5.11. Leidžia įsakymus dėl darbuotojų, dalyvaujančių užimtumo programose, priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo pagal terminuotas darbo sutartis, pasirašo darbo sutartis su jais. 

5.12. Organizuoja seniūnijos darbuotojų darbo saugą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.13. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.

5.14. Išduoda leidimus laidoti seniūnijai priskirtose kapinėse.

5.15. Vykdo seniūnijai priskirtų kapinių priežiūrą.

5.16. Esant būtinybei (laidojant vienišus žmones), užtikrina ritualinių paslaugų teikimą seniūnijos teritorijoje.

5.17. Kartu su policija dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir rimtį seniūnijos teritorijoje.

5.18. Teikia prašymus Ignalinos rajono saugaus eismo komisijai dėl teisės įrengti, keisti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

5.19. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros.

5.20. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.

5.21. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose.

5.22. Informuoja savivaldybės administraciją apie seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą.

5.23. Dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus.

5.24. Inicijuoja viešuosius pirkimus prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti.

5.25. Rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti, teikia dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui.

5.26. Pasirašo atliktų darbų, paslaugų ir pristatytų prekių priėmimo – perdavimo aktus, patvirtinant atliktų darbų paslaugų bei pristatytų prekių apimtis ir kokybę.

5.27. Organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijoje esančių želdinių priežiūrą.

5.28. Organizuoja seniūnijos teritorijoje esančių užterštų teritorijų priežiūrą.

5.29. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus (sutikimus) žemės darbams seniūnijos teritorijoje atlikti.

5.30. Bendradarbiauja su seniūnijos teritorijoje esančiomis bendruomenėmis, padeda bendruomenių atstovams rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, bendrauja su kraštiečiais organizuojant susitikimus ir kitus renginius, taip pat su kitomis seniūnijos teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

5.31. Informuoja atitinkamas tarnybas apie poreikį gaudyti beglobius gyvūnus seniūnijos teritorijoje.

5.32. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.33. Užtikrina racionalų ir taupų seniūnijos lėšų bei seniūnijai priskirto turto naudojimą, informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie aplinkybes, gresiančias jo saugumui, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą.

5.34. Organizuoja seniūnaičių rinkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

5.35. Prižiūri ir nurodo darbų apimtis pagal savivaldybės užimtumo programą seniūnijos teritorijoje dirbantiems asmenims. Numato reikalingą žmonių skaičių, vykdo darbų atlikimo apskaitą, pateikia su tuo susijusius dokumentus savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyriui.

5.36. Nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų nagrinėjimą, laiku rengia atsakymus į juos.

5.37. Pasirašo seniūnijoje parengtus dokumentus (ataskaitas, informacijas ir kt.).

5.38. Užtikrina racionalų ir  tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą.

5.39. Organizuoja ir vykdo seniūnijai priskirtas su žemės ūkio veikla susijusias funkcijas.

5.40. Užtikrina seniūnijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.41. Vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar seniūnijai priskirtas funkcijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Seniūnijos seniūnas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

___________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia:

1. prašymą;

2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos (iki 2019 m. birželio 20 d.) adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 6892, Natalija Prusakova, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistė, natalja.prusakova@vpgt.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/vidiskiu-seniunijos-seniunas-pareigines-algos-koeficientas-81-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39452.html  

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.