Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus    
2017 m. rugpjūčio 28 d.    
įsakymu Nr. V2-504 

INFORMATIKOS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius (toliau – skyrius) yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

2. Skyriaus nuostatai nustato Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

3. Skyrius yra savivaldybės tarybos įsteigtas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris vykdo savivaldybės kompiuterizuotos informacinės sistemos darbo organizavimo ir administravimo, savivaldybės administracijos dokumentų valdymo organizavimo, asmenų ir jų prašymų priėmimo organizavimo, savivaldybės administracijos ūkio reikalų priežiūros, ryšių su užsienio valstybių savivaldybėmis palaikymo ir bendradarbiavimo, informacijos teikimo žiniasklaidai, visuomenės informavimo, valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, archyvinių dokumentų tvarkymo, sporto politikos formavimo ir administravimo, darbų saugos, valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) civilinės ir priešgaisrtinės saugos  funkcijas.

4. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Dokumentų ir archyvų, Valstybinės kalbos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui, kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

6. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su savivaldybės herbu ir skyriaus pavadinimu.

 

 II SKYRIUSSKYRIAUS
 UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

7.1. Formuoti ir įgyvendinti bendrą savivaldybės kompiuterizavimo politiką, skatinti žinių visuomenės plėtrą.

7.2. Užtikrinti savivaldybės tarybos posėdžių protokolų, sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įforminimą, jų kopijų įteikimą savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.3. Kontroliuoti savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir gautų raštų vykdymo terminų laikymąsi.

7.4. Užtikrinti asmenų prašymų priėmimą ir jų nagrinėjimo terminų laikymąsi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Dalyvauti organizuojant ryšius su užsienio valstybių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir bendradarbiaujant su jomis.

7.6. Informuoti žiniasklaidos priemones ir visuomenę apie savivaldybės veiklą.

7.7. Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą.

7.8. Užtikrinti savivaldybės administracijos ir likviduotų įmonių archyvų dokumentų saugojimą ir išdavimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.9. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės sporto politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, koordinuoti sporto įstaigų, rajono bendruomenės veiklą sporto srityje.

7.10. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių civilinę ir priešgaisrinę saugą, vykdymą.

7.11. Vykdyti saugaus darbo organizavimo funkciją Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje.

7.12. Užtikrinti Ignalinos rajono savivaldybės institucijų aprūpinimą materialinėmis, techninėmis ir transporto priemonėmis, užtikrinti savivaldybės administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. Organizuoja savivaldybės administracijos kompiuterizuotą informacinę sistemą, įgyvendina administracijos padalinių ir jai pavaldžių organizacijų funkcijų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme, kompiuterizavimą.

8.2. Organizuoja licencijuotos kompiuterių programinės įrangos ir kompiuterinės technikos priežiūrą visuose administracijos padaliniuose.

8.3. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir prižiūri duomenų apsaugą visuose savivaldybės administracijos padaliniuose. Organizuoja informacinės sistemos dokumentų rengimą ir įteisinimą, rengia kitus vidaus dokumentus, reglamentuojančius duomenų tvarkymą ir apsaugą.

8.4. Koordinuoja savivaldybės administracijos padalinių ir jai pavaldžių įstaigų ir organizacijų veiklą informatikos srityje, užtikrina, kad būtų laikomasi vienodų informacinių ir techninių reikalavimų.

8.5. Atsako už įstaigos tarnybinio transporto panaudojimą tarnybinėms reikmėms.

8.6. Techniškai aptarnauja savivaldybės administraciją, paruošia patalpas ir būtinas priemones savivaldybės tarybos posėdžiams, tarybos komitetų posėdžiams, pasitarimams, šventiniams renginiams. Aprūpina darbo priemonėmis bei inventoriumi darbuotojus, rūpinasi turto inventorizavimu, patalpų priežiūra, užtikrina automobilių transporto, ryšių, dauginimo ir kompiuterinės technikos priemonių darbą.

8.7. Administruoja ir prižiūri Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainę www.ignalina.lt.

8.8. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, atsakymų į savivaldybės vardu gautus dokumentus, atitinkamų sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais.

8.9. Tvarko savivaldybės tarybos, jos komitetų, mero, administracijos direktoriaus ir savo skyriaus raštvedybą, formuoja ir saugo bylas ir nustatyta tvarka ruošia jas archyviniam saugojimui.

8.10. Kaupia savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus kompiuterinėje dokumentų duomenų bazėje ir juos skelbia internete Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

8.11. Sudaro savivaldybės Dokumentacijos planą, priima saugoti iš savivaldybės struktūrinių padalinių  ir įmonių sutvarkytus ir parengtus saugoti archyvinius dokumentus.

8.12. Teikia metodinę ir dalykinę paramą archyvo tvarkymo ir dokumentų rengimo klausimais savivaldybės struktūriniams, struktūriniams-teritoriniams padaliniams, savivaldybės įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.

8.13. Kontroliuoja Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymą rajono įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

8.14. Kontroliuoja, ar Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas.

8.15. Vykdo informacinę ir šviečiamąją veiklą – rengia patarimus, straipsnius, organizuoja seminarus, konkursus, pasitarimus kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, konsultuoja rajono įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus ir kitus asmenis kalbos kultūros klausimais.

8.16. Redaguoja savivaldybės teisės aktus, įstaigos rengiamus dokumentus, leidinius apie Ignalinos rajono savivaldybę.

8.17. Rengia valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo ataskaitas ir teikia jas Valstybinei kalbos inspekcijai.

8.18. Palaiko ryšius su spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovais, teikia informaciją apie svarbiausius savivaldybės įvykius ir renginius žiniasklaidai ir visuomenei, rengia savivaldybės vadovų spaudos konferencijas.

8.19. Rūpinasi savivaldybės įvaizdžio formavimo, reprezentacijos, svečių priėmimo klausimais, jubiliejiniais sveikinimais, apdovanojimais, leidyba ir kt.

8.20. Teikia informaciją interesantams teisės aktų nustatyta tvarka.

8.21. Nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, rengia atsakymus gyventojams jų pateiktais su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais.

8.22. Skelbia ir atnaujina informaciją savivaldybės interneto svetainėje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

8.23. Vykdo viešuosius pirkimus arba rengia atitinkamas paraiškas dėl planuojamų viešųjų pirkimų, kai norima įsigyti darbui ir reprezentacijai reikalingų prekių (kanceliarinių, valymo ir higienos priemonių, specialios aprangos, patalpų valymo technikos, organizacinės biuro technikos, degalų, automobilių detalių, baldų, suvenyrų, gėlių ir kitos firminės atributikos bei reprezentacijai skirtų prekių ir kt.) ir paslaugų.

8.24. Atsiskaito už reprezentacinių lėšų panaudojimą.

8.25. Paskirsto skyriaus nupirktas medžiagas ir kitą turtą, inicijuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą, pagal atskirus pavedimus organizuoja nurašyto turto sunaikinimą, pridavimą ar pardavimą antrinių žaliavų supirktuvėms.

8.26. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia statistikos duomenis suinteresuotoms institucijoms skyriaus kompetencijos klausimais.

8.27. Vykdo savivaldybėje esančių sporto įstaigų, sporto klubų, asociacijų sportinės veiklos priežiūrą, teikia siūlymus dėl šių įstaigų veiklos tobulinimo.

8.28. Koordinuoja rajono sporto varžybas ir kitus sporto renginių organizavimą.

8.29. Kontroliuoja rajono savivaldybės sporto aikštynų, sporto salių ir kitų sporto įrenginių naudojimą.

8.30. Vykdo teisės aktų savivaldybei priskirtas funkcijas civilinės, priešgaisrinės, darbo saugos srityse.

8.31. Pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS


9. Skyrius turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, svivaldybės administracijos padalinių informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitą medžiagą, kurios reikia savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ar Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus darbui;

9.2. teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus asmenų ir jų prašymų priėmimo ir nagrinėjimo, informacijos teikimo žiniasklaidai ir visuomenei klausimais;

9.3. grąžinti savivaldybės administracijos padaliniams jų parengtus dokumentus, kurie buvo pateikti pažeidžiant savivaldybės administracijos veiklos reglamento nustatytą pateikimo tvarką;

9.4. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, taip pat savivaldybės administracijos, jos padalinių vadovų pasitarimuose, kuriuose svarstomi su skyriaus veikla susiję klausimai;

9.5. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis skyriaus veiklos klausimais;

9.6. teikti pagal kompetenciją informaciją ir pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, savivaldybės įstaigoms, organizacijoms;

9.7. pagal įgaliojimus atstovauti savivaldybei ir savivaldybės administracijai valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose ir įstaigose, įmonėse, savivaldybės įstaigose ir organizacijose.

10. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

12. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Skyriaus vedėjas:

13.1. vadovauja skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

13.2. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

13.3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

13.4. atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;

13.5. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;

13.6. gali turėti kitų savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

14. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

14.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui; 

14.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose;

14.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines nuobaudas ir skatina savivaldybės administracijos direktorius skyriaus vedėjo siūlymu.

15. Skyriaus vedėjui negalint eiti pareigų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas.

16. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduodamų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui arba savivaldybės administracijos direktoriui. Perduodant reikalus, surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Aktą pasirašo reikalus perdavęs ir reikalus priėmęs asmuo. Aktą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

 

 V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

18. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-04 13:33:50
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.