Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio  18 d.
įsakymu Nr. V2-904

INVESTICIJŲ, PLANAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus nuostatai nustato Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio – Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus – veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius (toliau vadinama – skyrius) yra savivaldybės tarybos įsteigtas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris kuria savivaldybės ekonominės, socialinės plėtros strategiją, organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą, koordinuoja plėtros ir veiklos strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą, rengia savivaldybės projektų paraiškas Europos Sąjungos fondų ir programų finansinei paramai gauti, siekia efektyvaus savivaldybės turto panaudojimo, rengia dokumentus dėl savivaldybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymais priskirto bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Investicijų, Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Turto privatizavimo bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis savivaldybės plėtros strateginiais planais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

5. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui, kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

6. Skyrius turi savo dokumento blanką su savivaldybės herbu ir savo skyriaus pavadinimu.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

7.1. dalyvauti kuriant Ignalinos rajono savivaldybės ekonominės, socialinės plėtros strategiją, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

7.2. koordinuoti strateginių plėtros ir veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

7.3. ieškoti projektų finansavimo šaltinių;

7.4. kurti investicijų pritraukimo ir skatinimo politiką, nuolat ieškoti potencialių investuotojų;

7.5. analizuoti ir sisteminti skyriaus veiklai aktualią informaciją;

7.6. užtikrinti racionalų savivaldybės turto panaudojimą.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. teikia pasiūlymus ekonominės, socialinės plėtros perspektyvoms ir prioritetinėms sritims nustatyti;

8.2. koordinuoja, organizuoja ir rengia paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų programų ir fondų paramai gauti, dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

8.3. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo (administravimo) grupių veikloje įgyvendinant investicinius projektus;

8.4. viešina informaciją apie galimybes investuoti;

8.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie savivaldybės ir apskrities ekonominę ir socialinę raidą;

8.6. koordinuoja bendradarbiavimą su savivaldybės, apskrities verslininkais;

8.7. rengia dokumentus dėl savivaldybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymais perduoto ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ir naudojimo;

8.8. rengia dokumentus dėl savivaldybės turto teisinės registracijos;

8.9. sistemina ir kaupia informaciją apie savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimą;

8.10. organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, aukcionus;

8.11. rengia nuomos, panaudos sutarčių projektus ir papildomus susitarimus prie sutarčių, kontroliuoja šių sutarčių reikalavimų vykdymą;

8.12. teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės turto privatizavimo būdų ir sąlygų;

8.13. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui dokumentus dėl savivaldybės objektų įtraukimo į Lietuvos Respublikos privatizavimo objektų sąrašą, privatizavimo programas, kitus dokumentus;

8.14. tvarko privatizavimo sutarčių dokumentus;

8.15. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

8.16. analizuoja, ar efektyviai naudojamas savivaldybės materialusis ir nematerialusis turtas;

8.17. tvarko savivaldybės interneto svetainės skyrius „Investicijos“ ir „Verslas“,  atnaujina informaciją;

8.18. rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja skyriaus parengtų sutarčių sąlygų vykdymą, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

8.19. saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

8.20. rengia dokumentus licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, keleivinio transporto veiklos ir kitų rūšių licencijų  išdavimui, tvarko licencijų registrą ir licencijavimo tvarkų aprašus;

8.21. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

8.22. pagal kompetenciją vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

9.1. nustatyta tvarka gauti reikiamus duomenis iš savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės įstaigų, organizacijų;

9.2. pasitelkti reikalingus specialistus ir kitus asmenis pagal sutartis klausimams, kylantiems skyriaus darbe, dokumentų projektams rengti, taip pat asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

9.3. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, savivaldybės administracijos, jos padalinių vadovų pasitarimuose svarstant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

9.4. pagal kompetenciją teikti informaciją ir pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, savivaldybės įstaigoms, organizacijoms, bendruomenės atstovams;

9.5. atsisakyti vizuoti rengiamų dokumentų projektus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

9.6. pagal įgaliojimus atstovauti savivaldybei ir savivaldybės administracijai valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, įmonėse, savivaldybės įstaigose ir organizacijose.

9.7. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. vadovauja skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

12.3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

12.4. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;

12.5. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus įsakymai;

12.6. gali turėti kitų savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui; 

13.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose;

13.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir skatina administracijos direktorius skyriaus vedėjo siūlymu.

14. Skyriaus vedėjui negalint eiti pareigų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas.

15. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduodamų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda direktoriaus paskirtam tarnautojui arba direktoriui. Perduodant reikalus surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Aktą pasirašo reikalus perdavęs ir reikalus priėmęs asmuo. Aktą tvirtina direktorius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina direktorius.

17. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-30 10:47:29
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.