Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. spalio  2 d.

įsakymu Nr. V2-700

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


 
 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas ir teises.

2. Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Vykdydamas  viešąjį administravimą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro, žemės ūkio ministro įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Skyrius turi savo antspaudą, sąskaitą banke.

II. SKYRIAUS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

4.1. Įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką socialinio darbo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo srityje bei žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse, vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, žemės ūkio ministro įsakymus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei pavedimus socialinės paramos, žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse.

4.2. Organizuoti socialinių paslaugų teikimą rajone ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės  integracijos procesą. 

4.3. Užtikrinti žemės nuomos mokesčio administravimą ir  atlikti žemės ūkio technikos   valstybinę priežiūrą.

4.4. Tinkamai vykdyti teisės aktų savivaldybei priskirtas funkcijas, registruojant ūkininkų ūkius.  

5. Skyriaus atliekamos funkcijos:

5.1. Analizuoja socialinę situaciją rajone ir rūpinasi socialinės paramos administravimo tobulinimu.

5.2. Skiria ir moka Piniginės socialinės paramos, Išmokų vaikams, Valstybinių šalpos  išmokų įstatymuose bei kituose norminiuose aktuose nustatytas išmokas, organizuoja materialinę paramą mažas pajamas turintiems rajono gyventojams (vienkartinės pašalpos, talonai, sąrašai  labdaros organizacijoms ir pan.).

5.3. Išduoda pažymas apie pajamas (Ignalinos miesto gyventojams) dėl gyvenamųjų patalpų šildymo išlaidų, išlaidų šaltam bei karštam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turinčioms šeimoms, administruoja kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimą ir mokėjimą.

5.4. Renka, sistemina ir teikia statistinę bei kitą informaciją apie socialinės paramos rajono gyventojams teikimą  Socialinės paramos informacinei sistemai (SPIS), statistikos departamentui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka.

5.5. Rūpinasi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, rengia ir įgyvendina metinius socialinių paslaugų planus, socialinių paslaugų programas ir projektus.

5.6. Rūpinasi socialinės globos teikimu asmenims su sunkia negalia bei iš dalies ar visiškai nesavarankiškų asmenų apgyvendinimu socialinės globos įstaigose.

5.7. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja globėjų ir rūpintojų parinkimą neįgaliems asmenims, parengia dokumentus, teikia išvadas dėl globos (rūpybos), veiksnumo nustatymo pilnamečiams asmenims, dalyvauja teismuose suinteresuoto asmens arba pareiškėjo teisėmis.

5.8. Organizuoja neįgaliųjų integraciją į visuomenę ir rengia jiems socialinės integracijos programas.

5.9. Organizuoja specialaus transporto paslaugas judėjimo negalią turintiems asmenims.

5.10. Analizuoja techninės pagalbos poreikį ir koordinuoja jos teikimą, organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymą rajono neįgaliesiems.

5.11. Rūpinasi specialiųjų poreikių nustatymu rajono pensinio amžiaus neįgaliems asmenims ir išduoda šiems asmenims neįgaliojo pažymėjimus.

5.12. Pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą seniūnijoms, socialinių paslaugų teikėjams (savivaldybės įsteigtoms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms), turintiems teisę teikti socialines paslaugas  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, ir kitoms valstybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, jų atstovams bei specialistams.

5.13. Organizuoja grįžusiems iš įkalinimo įstaigų reintegraciją į visuomenę.

5.14. Rūpinasi socialinės atskirties šeimų (asmenų) socialine reabilitacija.

5.15. Pasibaigus vaiko globai dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, rūpinasi pilnamečių asmenų, kuriems buvo nustatyta globa, vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti tiksliniu panaudojimu.

5.16. Vykdo gyventojų priėmimą, išduoda pažymas apie gaunamas išmokas, nustatyta tvarka nagrinėja iš jų gautus skundus, prašymus bei pasiūlymus.

5.17. Įstatymų ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka tvarko buhalterinę apskaitą, užtikrina teisėtą valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimą, sudaro lėšų poreikio socialinėms reikmėms bei pašalpoms sąmatas.

5.18. Bendradarbiauja su rajono Globos ir rūpybos taryba socialinės paramos teikimo klausimais, dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtų komisijų darbe, organizuoja jų posėdžius.

5.19. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, atsakymų į savivaldybės vardu gautus dokumentus, atitinkamų sutarčių projektus.

5.20. Atstovauja savivaldybei civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo.

5.21. Palaiko ryšius su labdaros organizacijomis, organizuoja savivaldybės vardu gautos labdaros paskirstymą rajone, rūpinasi jos apskaita.

5.22. Spaudoje bei per kitas visuomenės informavimo priemones informuoja rajono bendruomenę apie tai, kaip įgyvendinama valstybinė socialinė parama, apie galiojančius įstatymus ir kitus norminius dokumentus, savivaldybės sprendimus, rengia informacinę medžiagą rajono gyventojams apie rajone teikiamą socialinę paramą, paslaugas, inicijuoja darbo patirties sklaidą.

5.23. Administruoja mokinių nemokamą maitinimą savivaldybės įsteigtose mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokinio reikmenimis.

5.24. Koordinuoja žemės ūkio klausimus, organizuoja ir įgyvendina kaimo plėtros ir paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones.

5.25. Teisės aktų nustatyta tvarka priima iš žemės ūkio veiklos subjektų  paraiškas tiesioginėms išmokoms ir paramai už plotus gauti.

5.26. Teisės aktų nustatyta tvarka iš bičių laikytojų priima paraiškas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą.

5.27. Konsultuoja pieno gamintojus, priima iš jų Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas, kurias suveda ir patvirtina Pieno apskaitos informacinėje sistemoje.    

5.28. Priima iš žemės ūkio subjektų prašymus registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

5.29. Iš žemės ūkio veiklos subjektų priima paraiškas dalies draudimo įmokų kompensacijai gauti, apskaičiuoja kompensacijos dydį ir priima sprendimą dėl tinkamumo gauti valstybės pagalbą.

5.30. Iš kaimo vietovėje veikiančių subjektų priima paraiškas dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo, apskaičiuoja pagalbos dydį ir priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo.

5.31. Organizuoja nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimą.

5.32. Administruoja žemės nuomos mokestį, apskaičiuoja jo dydį mokėtojams ir tvarko žemės nuomos mokesčio mokėtojų  apskaitą pagal MASIS programą.

5.33. Rengia ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai, teikia reikiamus statistinius duomenis kitoms suinteresuotoms institucijoms.

5.34. Konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų.

5.35. Organizuoja kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymą.

5.36. Pagal sudarytus ir paskelbtus grafikus atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinę techninę priežiūrą.

5.37. Registruoja visų įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų traktorius, jų priekabas ir savaeiges važiuokles.

5.38. Registruoja ūkininkų ūkius.

5.39. Skyriaus vedėjas leidžia įsakymus socialinės paramos ir kaimo reikalų klausimais, kurie teisės aktais priskirti jo kompetencijai.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

7. Skyriaus darbuotojų funkcijos, atsakomybė, teisės ir pareigos apibrėžiamos jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina arba keičia savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

9.1. gauti iš savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų, kitų valstybinių ir nevalstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų duomenis ir informaciją, reikalingą skyriui priskirtoms funkcijoms atlikti;

9.2. teikti siūlymus rajono savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui dėl socialinio darbo, socialinės paramos gerinimo, socialinių problemų sprendimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros priimtų savivaldybės sprendimų, reglamentuojančių socialinę paramą ir žemės ūkį, pakeitimų;

9.3. organizuoti skyriaus, seniūnijų socialiniams ir žemės ūkio darbuotojams pasitarimus, seminarus socialinių bei kaimo plėtros problemų sprendimo klausimais;

9.4. sudaryti sąlygas skyriaus darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją iš valstybės, savivaldybės biudžeto lėšų;

9.5. gauti paramą ir labdarą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą bei organizuoti labdaros priėmimą ir perdavimą.

 

_______________________

Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-19 15:28:27
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.