Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2007 m. liepos 4  d. įsakymu  Nr. V2-395

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI 

I.   BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus (toliau - skyrius) veiklą.

2. Skyrius yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) struktūrinis padalinys, atliekantis jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais bei kitais teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos veiklos nuostatais ir šiais nuostatais, taip pat nustatyta tvarka patvirtintais pareigybių aprašymais.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6.  Skyriaus pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos:

6.1. Rengia savivaldybės infrastruktūros objektų projektavimo, statybos ir remonto, priežiūros ir eksploatavimo  perspektyvinius ir metinius planus bei  numato lėšų poreikį šių planų įgyvendinimui, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą pagal paskirtį;

6.2. Rengia ir tikslina investicinių projektų, siūlomų įtraukti į VIP programą, planus;

6.3. Rengia programų sąmatas bei asignavimų paskirstymą pagal strateginio veiklos plano priemones. Rengia ir teikia skirtų asignavimų panaudojimo ataskaitas;

6.4. Vykdo melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių   eksploatavimą, organizuoja dirvų kalkinimą, atsako už jų būklę, atlieka iš biudžeto (ar kitų fondų) finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas, tvarko valstybinę melioracijos ir hidrotechnikos  įrenginių apskaitą;

6.5. Vykdo Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje naujai statomų ir rekonstruojamų pastatų  ir  statinių, inžinerinių komunikacijų, įrenginių  statybų užsakovo funkcijas;

6.6. Dalyvauja priimant eksploatuoti baigtus statyti, rekonstruoti ir remontuoti socialinės, gamybinės infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektus;

 6.7. Vykdo objektų kontrolę po jų perdavimo eksploatacijai garantiniu laikotarpiu;

 6.8. Organizuoja ir vykdo savivaldybės lėšomis finansuojamų statybos, pastatų renovacijos, rekonstrukcijos, remonto objektų ir melioracijos įrenginių  bei hidrotechnikos įrenginių  statybos techninę priežiūrą;

6.9. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimų išdavimą įstatymų nustatyta tvarka;  6.10. Išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims technines sąlygas projektuojant kelius, požemines ir antžemines komunikacijas, statinius melioruotoje žemėje, rengia planuojamų statyti, remontuoti objektų projektavimo užduotis, projektus, organizuoja jų ekspertizę;  6.11. Analizuoja savivaldybės infrastruktūros objektų projektavimui, statybai ir remontui reikalingų investicijų poreikį, rengia investicijų programų projektus;  6.12. Vykdo vietinės reikšmės  kelių ir gatvių priežiūrą, pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, organizuoja šių programų įgyvendinimą bei darbų kontrolę . Organizuoja ir  vykdo  šių objektų techninę priežiūrą;  6.13. Organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų  surinkimą ir valymą, vykdo savivaldybės kontroliuojamų komunalinio ūkio įmonių techninės ir technologinės veiklos koordinavimą;

6.14. Ruošia šiluminės energijos, šalto ir karšto vandens bei kitų komunalinių paslaugų tarifų tvirtinimo dokumentus rajono Tarybos posėdžiams, kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

6.15. Renka, analizuoja ir  apibendrina informaciją gyvenamojo fondo administravimo ir priežiūros klausimais, teikia pasiūlymus dėl būsto priežiūros paslaugų tarifų nustatymo, skaičiavimo ir įstatymų nustatyta tvarka šių  paslaugų kainas ir tarifus teikia derinimui ir tvirtinimui;

6.16. Koordinuoja savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų įmonių statybos projektus, atstovauja derybose su rangovais ir paslaugų tiekėjais, konsultuoja gyventojus, įstaigas ir organizacijas statybų klausimais;

 6.17. Rengia viešųjų pirkimų konkursų dokumentus darbams bei paslaugoms pirkti, analizuoja viešųjų pirkimų medžiagą ir teikia išvadas. Ruošia sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

6.18. Organizuoja ir dalyvauja rengiant rajono komunalinės paskirties pastatų ir statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto sąmatinę  techninę dokumentaciją, konkursus rangovui parinkti;   6.19. Koordinuoja ir kontroliuoja miesto infrastruktūros projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų, statybos darbus;  6.20. Savivaldybės Tarybos veiklos reglamento bei savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir administratoriaus įsakymų, mero ir savivaldybės direktoriaus raštų projektus, organizuoja   savivaldybės institucijų sprendimų kompetencijos klausimais įgyvendinimą;

6.21. Nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus, tekia informaciją ir konsultacijas šilumos, karšto, šalto vandens tiekimo ir nuotėkų nuvedimo bei kitų teikiamų komunalinių paslaugų mokesčių skaičiavimo klausimais;

6.22 Užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;  6.23. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius bei pavedimus, savivaldybės direktoriaus įsakymais nustatytas užduotis ir pavedimus;  6.24. Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, kaip asignavimų valdytojas, vykdo atsiskaitymą su rangovais, daro statyboms padarytų išlaidų suvestinę, rengia išlaidų sąmatos ataskaitą. Finansų skyriui teikia paraiškas - leidimus finansavimui gauti, pažymas apie debitorinį - kreditorinį įsiskolinimą, biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitas bei mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas;

6.25. Teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriui privalomas statistines  ataskaitas;

6.26. Atstovauja valstybinėse bei visuomeninėse įstaigose ir organizacijose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 7. Skyrius turi teisę:

7.1. gauti iš kitų skyrių informaciją, išvadas, reikalingas skyriui priskirtoms funkcijoms atlikti;

7.2. gauti iš administracijos skyriaus funkcijoms atlikti reikalingą aprūpinimą;

7.3. naudotis (neviršijant nustatytos kompetencijos) kitomis administracijos nuostatuose, Vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose  nustatytomis teisėmis.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

8. Skyriaus darbuotojai priimami į darbą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. vadovauja skyriui, užtikrina skyriaus darbuotojams duotų pavedimų įvykdymą ;

9.2. vizuoja skyriaus darbuotojų rengiamus dokumentus;

9.3. teikia direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

9.4. atlieka kitus veiksmus, priskirtus jo kompetencijai, jam pavestus arba leistus atlikti.

10. Skyriaus vedėjas atsako už:

10.1. skyriui priskirtų funkcijų ir konkrečių užduočių tinkamą atlikimą;

10.2. teisėtą bei teisingą skyriuje rengiamų dokumentų turinį bei formą.

11. Skyriaus darbuotojų pavaldumas, pareigos, teisės, atsakomybė ir kt. yra apibrėžiami jų pareigybių aprašymuose bei atskiruose administracijos direktoriaus įsakymuose.

V. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

12. Skyrius likviduojamas ir reorganizuojamas savivaldybės Tarybos sprendimu.

_____________________

Paskutinis atnaujinimas: 2007-07-11 13:51:10
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.