Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio  18 d.
įsakymu Nr. V2-904

 

 

 

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai nustato Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio –  Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus – veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

3. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis savivaldybės plėtros strateginiais planais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

4. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui, kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

5. Skyrius teisės aktų nustatyta tvarka turi savo blanką su savivaldybės herbu kurie naudojami savivaldybės ir valstybės funkcijoms civilinės būklės aktų sudarymo srityje vykdyti, antspaudą su savo pavadinimu ir valstybės herbu – deleguotoms funkcijoms civilinės būklės aktų srityje vykdyti.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

6.1. spręsti, ar savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

6.2. įgyvendinti savivaldybėje valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:

6.2.1. civilinės būklės aktų registravimą;

6.2.3. valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

6.3. padėti savivaldybės administracijos direktoriui:

6.3.1. formuoti personalo valdymo politiką;

6.3.2. valdyti personalą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas personalo klausimais;

6.3.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;

6.4. įgyvendinti valstybės paramos teikimą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetenciją nagrinėja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų (savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių), savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, organizacijų pateiktus savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;

7.2. užtikrina rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktams ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus;

7.3. pagal įgaliojimą atstovauja savivaldybei, savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir gina savivaldybės, savivaldybės administracijos teisėtus reikalavimus;

7.4. konsultuoja teisės klausimais savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, savivaldybės administracijos filialus – seniūnijas, savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir valdybų narius;

7.5. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektų, teikia pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir jų kontrolės organizavimo;

7.6. rengia ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams;

7.7. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą;

7.8. savivaldybės interneto svetainėje, prireikus – kitose visuomenės informavimo priemonėse, susitikimuose su gyventojais informuoja vietos gyventojus apie galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

7.9. atlieka visuomenės teisinį švietimą;

7.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

7.11. registruoja asmens gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą ir įrašo civilinės būklės akto įrašus;

7.12. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje registruotą asmens gimimą, mirtį, santuokos sudarymą ir santuokos nutraukimą;

7.13. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) tvarka sudarytas santuokas;

7.14. sudaro vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės neteisingų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylas;

7.15. surašo išvadas vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės neteisingų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylose;

7.16. rengia ir tvirtina civilinės būklės neteisingų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylų išvadas;

7.17. įrašo vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės neteisingų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo civilinės būklės aktų įrašus;

7.18. rengia ir išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus;

7.19. išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas ir pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

7.20. pasirašo civilinės būklės aktus, jų įregistravimo ir pakartotinius liudijimus ir tvirtina juos herbiniu antspaudu;

7.21. pagal pareiškėjų pageidavimą sudaro iškilmingą aplinką santuokoms, jubiliejinėms santuokoms ir gimimui registruoti;

7.22. sudaro iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo gautų civilinės būklės aktų įrašų nuorašų ir archyvo pažymėjimų bylas, registravimo knygas ir jas saugo;

7.23. aprūpina seniūnijas mirties liudijimų blankais ir priima iš seniūnijų jose sudarytus mirties aktų įrašus, tikrina, ar jie teisingai įrašyti, imasi priemonių klaidoms ištaisyti;

7.24. tikrina, kaip seniūnijų specialistai, registruojantys civilinės būklės aktus, laikosi Civilinės metrikacijos taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šią funkciją, teikia jiems paramą ir nurodo pašalinti darbo trūkumus;

7.25. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia civilinės būklės aktų duomenis kitoms įstaigoms;

7.26. tvarko valstybės tarnautojų registrą ,,Vataras“ ir pagal kompetenciją kitus įstatymų priskirtus registrus, teikia duomenis valstybės registrams;

7.27. atlieka personalo sudėties analizę;

7.28. padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį;

7.29. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

7.30. tvarko savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos personalo ir savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų asmens bylas, rengia, registruoja ir komplektuoja darbo sutartis;

7.31. tvarko savivaldybės institucijų ir savivaldybės viešojo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų pažymėjimų ir savivaldybės įstaigų vadovų, savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimų išdavimo apskaitą;

7.32. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų pareigas;

7.33. padeda direktoriui formuoti administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.34. dalyvauja Visuomeninės administracinių ginčų, administracinės komisijos, ir kitų komisijų darbe, gavus įgaliojimus;

7.35. sudaro savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, rengia savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybes, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.36. pildo valstybės politikų, savivaldybės valstybės tarnautojų ir savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

7.37. teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, nedraudiminius laikotarpius, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti;

7.38. skaičiuoja valstybės politikų, valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą; valstybės tarnautojų tarnybos savivaldybės institucijoje ar savivaldybės administracijoje stažą; savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo įstaigoje stažą;

7.39. analizuoja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigybių aprašymus, supažindina personalą su pareigybių aprašymais;

7.40. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

7.41. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir projektus, finansuojamus fondų lėšomis; dalyvauja projektų koordinavimo grupių veikloje įgyvendinant šiuos projektus;

7.42. teikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinę informaciją apie savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmės pažeidimus ir juos tiria;

7.43. pagal įgaliojimus padeda administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

7.44. vykdo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo reikalavimus.

7.45. sprendžia klausimus dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms, išbraukimo iš tarnybinių patalpų sąrašo, darbuotojų kategorijų, kuriems suteikiamos šios patalpos, nustatymo, tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo;

7.46. tvarko ir rengia dokumentus dėl valstybės  paramos būstui įsigyti, dėl valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliamiems iš savininkams grąžintinų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, suteikimo, socialinių būstų suteikimo;

7.47. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus ir rengia atsakymus;

7.48. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ataskaitas, teikia išvadas;

7.49. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.50. pateikia archyvui pagal Dokumentacijos planą sutvarkytus dokumentus;

7.51. rengia metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

7.52. saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

7.53. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

7.54. vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

 SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

8.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, iš savivaldybės administracijos padalinių informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitą medžiagą, kurios reikia skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8.2. pasitelkti reikalingus specialistus ir kitus asmenis pagal sutartis klausimams, kylantiems skyriaus darbe rengiant dokumentų projektus, nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

8.3. pareikalauti asmenų registruoti civilinės būklės aktus, įrašus nustatytais terminais, prašymuose nurodant teisingus duomenis;

8.4. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, savivaldybės administracijos, jos padalinių vadovų pasitarimuose svarstant atitinkamus klausimus;

8.5. atsisakyti vizuoti rengiamų dokumentų projektus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

8.6. pagal įgaliojimus atstovauti savivaldybei ir savivaldybės administracijai valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose ir įstaigose, įmonėse, savivaldybės įstaigose ir organizacijose.

8.7. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją.

9. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. vadovauja skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

12.3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus  valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

12.4. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;

12.5. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus įsakymai;

12.6. gali turėti kitų savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui;

13.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose;

13.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir skatina administracijos direktorius skyriaus vedėjo siūlymu.

14. Skyriaus vedėjui negalint eiti pareigų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas.

15. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduodamų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda direktoriaus paskirtam tarnautojui arba direktoriui. Perduodant reikalus surašomas perdavimo ir  priėmimo aktas. Aktą pasirašo reikalus perdavęs ir reikalus priėmęs asmuo. Aktą tvirtina direktorius.

 

V skyrius

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina direktorius.

17. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-30 10:37:57
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.