Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2008 m. lapkričio  28   d. įsakymu Nr.V2-787

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I.  BENDROJI  DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus (toliau - skyrius) veiklą.

2. Skyrius yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) struktūrinis padalinys, atliekantis jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais bei kitais teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos veiklos nuostatais ir šiais nuostatais, taip pat nustatyta tvarka patvirtintais pareigybių aprašymais.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6.  Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra šie:

6.1. pagal  savivaldybės  funkcijas  įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką teritorijų planavimo, statybų  projektavimo, žemėtvarkos  ir  geodezijos  bei  kartografijos  srityse;

6.2. užtikrinti tinkamą  adresų   suteikimą ir keitimą;

6.3. dalyvauti   formuojant ir įgyvendinant  regionų   plėtros programas.

7.  Teritorijų planavimo srityje skyrius  atlieka  šias  funkcijas:

7.1. administracijos direktoriaus  pavedimu  vykdo  savivaldybės  lygmens  bendrųjų,  specialiųjų ir  detaliųjų  planų   užsakovo  ar  projekto  administratoriaus  funkcijas;

7.2.  dalyvauja  rengiant  savivaldybės  teritorijos  ar jos  dalių raidos  analizę,  prognozes,  programas  ir  projektus;

7.3. rengia dokumentų projektus dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo;

7.4. rengia  sąlygas teritorijų planavimo dokumentams;

7.5.organizuoja teritorijų planavimo dokumentų derinimą Nuolatinėje  statybos  komisijoje;

7.6. rengia dokumentų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo;

7.7. vykdo savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;

8.  Statybų projektavimo srityje skyrius  atlieka  šias  funkcijas:

8.1. rengia statinių projektavimo sąlygų sąvadus;

8.2. organizuoja statinių projektų tikrinimą bei statybos leidimų išdavimą;

8.3. dalyvauja  komisijose  dėl  statinių  pripažinimo  tinkamais  naudoti;

9.   Žemėtvarkos srityje skyrius  atlieka  šias  funkcijas :

9.1. rengia dokumentų projektus dėl išnuomojamų, privatizuojamų ar kitaip perleidžiamų esamų ir naujų žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai, žemės sklypų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų  bei servitutų nustatymo;

9.2.  rengia dokumentų projektus dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų derinimo;

9.3.   rengia dokumentų projektus dėl  žemės sklypų grąžinamų natūra, dydžių ir naudojimo sąlygų.

10.    Geodezijos   srityje skyrius  atlieka  šias  funkcijas :

10.1. kaupia, sistemina geodezinę ir topografinę medžiagą;

10.2.  atlieka  geodezinės  ir   topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;

10.3.  Teikia  pasiūlymus  dėl  geodezinio tinklo sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje.

11. Skyriaus funkcijos  kitose srityse:

11.1. pagal patvirtintą dokumentacijos  planą  tvarko  dokumentų archyvą;

11.2. kaupia  ir  teikia  informaciją teritorijų planavimo, statybos, projektavimo klausimais;

11.3. įstatymų nustatyta tvarka  teikia statistinę informaciją suinteresuotoms institucijoms;

11.4. organizuoja   adresų  (gatvių, pastatų, statinių ir  kitų   savivaldybės teritorijoje  esančių  ir  jai  nuosavybės  teise   priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų  numerių) suteikimą ir keitimą;

11.5.  pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja  gautus prašymus, skundus bei pasiūlymus;

11.6. konsultuoja kompetencijos ribose; 

11.7. vykdo kitas savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas užduotis bei pavedimus. 

11.8. koordinuoja  paminklotvarkinę veiklą savivaldybėje.   

III. SKYRIAUS TEISĖS

12. Skyrius turi teisę:

12.1. gauti iš administracijos skyriaus funkcijoms atlikti reikalingą aprūpinimą;

12.2. naudotis (neviršijant nustatytos kompetencijos) kitomis Vietos savivaldos įstatyme,  kituose įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose ir tarpžinybinėse instrukcijose, administracijos veiklos nuostatuose, sutartyse ar susitarimuose nustatytomis teisėmis.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

13. Skyriaus darbuotojai priimami į darbą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Skyriaus vedėjas:

14.1. vadovauja skyriui, užtikrina skyriaus darbuotojams duotų pavedimų įvykdymą;

14.2. vizuoja skyriaus rengiamus dokumentus;

14.3.  teikia direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

14.4. atlieka kitus veiksmus, priskirtus jo kompetencijai, jam pavestus arba leistus atlikti;

15. Skyriaus vedėjas atsako už:

15.1. skyriui priskirtų funkcijų ir konkrečių užduočių tinkamą atlikimą;

15.2. teisėtą bei teisingą skyriuje rengiamų dokumentų turinį bei formą.

16. Skyriaus darbuotojų pavaldumas, pareigos, teisės, atsakomybė ir kt. yra apibrėžiami jų pareigybių aprašymuose bei atskiruose administracijos direktoriaus įsakymuose.

V. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

17. Skyrius likviduojamas ir reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu.

______________

Paskutinis atnaujinimas: 2008-11-28 11:37:14
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.