Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VT-496


 
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius ir funkcijas, teises bei darbo organizavimo tvarką.

2. Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – administracijos direktorius).

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai:

5.1. Kartu su savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo numatytus atvejus) siekiant pirkimo procedūrų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo.

5.2. Koordinuoti savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą.

5.3. Didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. Pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis rengia savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus ir teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui.

6.2. Pagal administracijos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia suvestinę ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 dienos, o plano patikslinimus – nedelsdamas skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Perduoda minėtą informaciją skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą savivaldybės interneto svetainėje.

6.3. CVP IS priemonėmis pildo visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą bei teikia ją Viešųjų pirkimų tarnybai.

6.4. Atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną ir laiku inicijuoja lokalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su pakeitimų įgyvendinimu, organizuoja kitų skyrių informavimą.

6.5. Rengia pirkimų organizavimo tvarkos aprašo, administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, įgaliojimų projektus, kuriais atlikti pirkimo procedūras įgaliojama kita perkančioji organizacija, ir kitus su pirkimais susijusius vidaus dokumentų projektus bei tikrina jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, prireikus rengia minėtų dokumentų pakeitimus bei nustatyta tvarka teikia juos administracijos direktoriui tvirtinti ir organizuoja minėtų dokumentų įgyvendinimą.

6.6. Skyriaus specialistai administracijos direktoriaus pavedimu atlieka viešųjų pirkimų vykdytojo, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas.

6.7. Atlieka prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių apskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikia pasiūlymus viešųjų pirkimų komisijoms dėl pirkimo būdo parinkimo.

6.8. Organizuoja savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų pirkimo dokumentų projektų rengimą, rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Teikia komisijos pirmininkui nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentų projektus tvirtinti.

6.9. Atlieka veiksmus, susijusius su viešųjų pirkimų komisijų bei pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo organizavimu.

6.10. Užtikrina tinkamą informacijos, susijusios su perkančiosios organizacijos vykdomais viešaisiais pirkimais, paskelbimą CVP IS.

6.11. Teikia viešojo pirkimo dalyviams informaciją apie komisijų priimtus sprendimus, teikia viešojo pirkimo dalyviams pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus; prašo kandidatų ar dalyvių pateikti tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją; kreipiasi į dalyvius dėl jų pasiūlymų paaiškinimo ir pastebėtų aritmetinių klaidų ištaisymo; reikalauja dalyvių pagrįsti siūlomą neįprastai mažą kainą; teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais dalyviams raštu praneša apie kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, pasiūlymų atmetimo priežastis, nustatytą pasiūlymų eilę, sprendimą dėl sutarties sudarymo arba sprendimą nutraukti pirkimą ar laikyti pirkimą pasibaigusiu, kitą informaciją.

6.12. Organizuoja bei vykdo pirkimus, atliekamus naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu.

6.13. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą ir skelbimus dėl pirkimų pakeitimo ir pirkimų nutraukimo, pirkimo procedūrų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas, kitą informaciją.

6.14. Pasibaigus ketvirčiui, teikia informaciją administracijos direktoriui apie praėjusio ketvirčio savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų plano vykdymą.

6.15. Nagrinėja administracijos direktoriaus skyriui nukreiptus fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su viešaisiais pirkimais, laiku rengia atsakymų į minėtus raštus projektus bei teikia juos administracijos direktoriui dėl atitinkamų sprendimų priėmimo.

6.16. Konsultuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimais.

6.17. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko skyriaus dokumentaciją.

6.18. Registruoja skyriuje gaunamus bei skyriaus siunčiamus dokumentus, viešųjų pirkimų komisijų bei pretenzijų nagrinėjimo komisijos protokolus.

6.19. Užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą, parengimą bei perdavimą saugoti archyve.

6.20. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių ir įstaigų visą reikalingą savo veiklai informaciją;

7.2. nepriimti iš savivaldybės administracijos specialistų viešųjų pirkimų dokumentų (techninės užduoties, planavimo dokumentų, kt.), neatitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo nuostatų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų;

7.3. teikti informaciją administracijos direktoriui apie pastebėtus viešųjų pirkimų organizavimo pažeidimus;

7.4. teikti siūlymus administracijos direktoriui dėl viešųjų pirkimų organizavimo gerinimo;

7.5. inicijuoti komisijų, darbo grupių sudarymą pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms spręsti;

7.6. teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl priemonių skyriaus, savivaldybės administracijos, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų darbo kokybei gerinti;

7.7. pagal savo kompetenciją rengti savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. vadovauja skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

10.2. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

10.3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus  valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

10.4. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;

10.5. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;

10.6. gali turėti kitų savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

11. Skyriaus tarnautojai:

11.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui;

11.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose;

11.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines nuobaudas ir skatina savivaldybės administracijos direktorius skyriaus vedėjo siūlymu.

12. Skyriaus vedėjui negalint eiti pareigų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių, jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis specialistas.

13. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai  privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus skyriaus vedėjo paskirtam tarnautojui, atsakingam už perduodamų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui. Perduodant reikalus, surašomas perdavimo ir  priėmimo aktas. Aktą pasirašo reikalus perdavęs ir reikalus priėmęs asmuo. Aktą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Skyrius likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Skyriaus nuostatai tvirtinami ir keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-10 10:10:42
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.