Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Švietimo ir kultūros skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V2-504

 

ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros  skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, skyriaus teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės švietimo, kultūros, jaunimo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo ir kultūros viešąjį administravimą savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigose, prižiūrėti kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, kultūrinis užimtumas, darbas su jaunimu, šių sričių veiklą.

3. Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Savo veikloje, vykdydamas  viešąjį administravimą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Skyrius turi savo antspaudą ir dokumentų blankus su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu.

II SKYRIUS

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai:

5.1. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo, kultūros, jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kultūros ministro įsakymų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų bei pavedimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą, darbą su jaunimu, vykdymą.

5.2. Organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą.

5.3. Koordinuoti švietimo, kultūros įstaigų, rajono bendruomenės veiklą švietimo, kultūros, darbo su jaunimu srityse.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ignalinos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą.

6.2. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus švietimo, kultūros, jaunimo, kitais klausimais.

6.3. Tvarko savo skyriaus raštvedybą, formuoja ir saugo bylas ir nustatyta tvarka rengia jas archyviniam saugojimui.

6.4. Tvarko savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų Švietimo ir mokslo institucijų registro (toliau – ŠMIR) duomenis, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje.

6.5. Naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rajono mokyklų, seniūnijų teikiamais duomenimis,  vykdo švietimo stebėseną, tiria, vertina ir prognozuoja rajono švietimo būklę ir jos kaitą, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai savivaldybės teritorijoje.  

6.6. Dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą švietimo programai įgyvendinti, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą.

6.7. Teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą.

6.8. Tvarko švietimo informacines sistemas ir registrus (ŠMIR, ŠVIS, Mokinių registrą, Pedagogų registrą, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (toliau – NEMIS), egzaminų duomenų perdavimo sistemą KELTAS, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (toliau – KTPRR)), prižiūri, kaip vykdomas mokyklų ir kitų švietimo įstaigų duomenų teikimas, konsultuoja savivaldybės švietimo įstaigas darbo šiose sistemose ir registruose klausimais.

6.9. Organizuoja duomenų surinkimą apie nesimokančius vaikus iš rajono seniūnijų ir koordinuoja mokyklų duomenų apie mokyklos nelankančius mokinius tvarkymą NEMIS sistemoje. Kartu su mokyklomis, seniūnijomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, savivaldybės Vaiko gerovės komisija užtikrina, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas.

6.10. Koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais.

6.11. Organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą.

6.12. Organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus.

6.13. Atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę ir vykdo valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų priežiūrą.

6.14. Atlieka savivaldybės mokyklų vadovų metų veiklos ataskaitų vertinimą.

6.15. Organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją.

6.16. Koordinuoja pedagogų ir mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą.

6.17. Dalyvauja konkursų į savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigas komisijų darbe, rengiant jų pareigybių aprašymus.

6.18. Atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones.   6.19. Koordinuoja mokyklų veiklos įsivertinimo organizavimą.

6.20. Koordinuoja rajono moksleivių vežimo į (iš) mokyklos organizavimą.

6.21. Koordinuoja moksleivių maitinimo organizavimą rajono mokyklose.

6.22. Tvarko savivaldybės interneto svetainės švietimo skiltį.

6.23. Koordinuoja moksleivių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos darbą mokyklose.

6.24. Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją jaunimo politikos klausimais, rengia informacinius pranešimus, apibendrinimus, rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą.

6.25. Koordinuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklą, vykdo jaunimo teisių apsaugą.

6.26. Bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis ir neformaliomis grupėmis, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, organizuoja mokymus jaunimo organizacijų atstovams, informuoja ir konsultuoja projektinių paraiškų teikimo klausimais.

6.27. Tvarko savivaldybės interneto svetainės jaunimo skiltį.

6.28. Organizuoja ir koordinuoja kultūros programų rengimą ir jų įgyvendinimą.

6.29. Bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis ir privačiais asmenimis, organizuojančiais kultūros projektus.

6.30. Koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės kultūros įstaigų darbą, koordinuoja rajono kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

6.31. Tvarko savivaldybės interneto svetainės kultūros skiltį.

6.32. Teikia informaciją interesantams teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Skyriaus vedėjas leidžia įsakymus švietimo, kultūros, darbo su jaunimu klausimais, kurie teisės aktais priskirti jo kompetencijai.

III SKYRIUS

 SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius turi teisę:

8.1. pagal savo kompetenciją gauti iš savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros, kitų įstaigų, seniūnijų duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

8.2. duoti pavedimus savivaldybės tarybai pavaldžioms švietimo, kultūros, kitoms įstaigoms, seniūnijoms įvairiais skyriaus veiklos organizavimo klausimais;

8.3. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros, jaunimo reikalų padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis skyriaus veiklos klausimais;

8.4. dalyvauti tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo, kultūros, jaunimo sistemų subjektais;

8.5. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijai darbo organizavimo gerinimo ir skyriaus veiklos klausimais;

8.6. tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto, fondų ir kitomis teisėtomis lėšomis.

9. Skyriaus darbuotojų pareigos yra reglamentuotos jų pareigybių aprašymuose.

IV SKYRIUS

 SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. vadovauja skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

12.3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus  valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

12.4. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;

12.5. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;

12.6. gali turėti kitų savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui;

13.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose;

13.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines nuobaudas ir skatina savivaldybės administracijos direktorius skyriaus vedėjo siūlymu.

14. Skyriaus vedėjui negalint eiti pareigų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių, jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis specialistas.

15. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus skyriaus vedėjo paskirtam tarnautojui, atsakingam už perduodamų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui arba administracijos direktoriui. Perduodant reikalus, surašomas perdavimo ir  priėmimo aktas. Aktą pasirašo reikalus perdavęs ir reikalus priėmęs asmuo. Aktą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

17. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-04 13:38:00
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.