Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.08.28
UAB "Ignalinos vanduo" informacija

Skelbiama kandidatų atranka į UAB "Ignalinos vanduo" valdybą. 


 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 155461670, adresas: Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina:

1. Skelbia kandidatų atranką į du nepriklausomus Bendrovės valdybos narius.

Kandidatai gali pretenduoti į vieną kompetencijų sritį: finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo ūkio šakos srities vietas, tačiau bus atrenkami tik 2 nepriklausomi valdybos nariai.

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.ignalinosvanduo.lt.

2.  Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: UAB „Ignalinos vanduo“, Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina, direktoriaus kabinetas.

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:00 val. iki 16:00 val., pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 13:00 val., penktadieniais nuo 7:00 val. iki 14:45 val., pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 13:00 val.;

2.2. elektroniniu paštu: r.adomenas@erdves.lt ir ign.vanduo@erdves.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Ignalinos vanduo“, Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina. 

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. 

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius:  4 (ketverių) metų kadencija.
 
5. Kandidatai, pretenduojantys į įmonės nepriklausomus valdybos narius, turi atitikti bendruosius kriterijus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas. 

6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir su ja susijusios bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, ir su ja susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje. 

7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1  turėti kompetencijos finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo arba geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio šakos srityje;

7.2  turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3  gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4  gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos vanduo“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugsėjo 17 d.

10.  Uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

10.1. laikinai einantis direktoriaus pareigas Rimantas Adomėnas, tel. 8 686 72735, elektroninis paštas: r.adomenas@erdves.lt;

10.2. personalo skyriaus specialistė Danutė Vaitkevičiūtė, tel. 8 686 19940, elektroninis paštas: v.danute@erdves.lt.

PRIDEDAMA:

Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
 
 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata