Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Daugiabučių priežiūra

Daugiabučių namų gyventojų ir valdytojų dėmesiui

Ignalinos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis,  savivaldybei pagal įstatymų nustatytą kompetenciją pavesta vykdyti daugiabučių   namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą   ir kontrolę.

Teisės aktai:

1. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-43 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V2-370 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis sudaromas planuojamų tikrinti daugiabučių namų valdytojų sąrašas,patikrinimų tvarkos ir trukmės nustatymo“.

Siekdami racionalaus ir glaudaus   bendradarbiavimo vykdant priežiūros ir kontrolės funkcijas, raginame   daugiabučių namų valdytojus dar kartą peržiūrėti daugiabučio namo   dokumentaciją ir pagal galimybes užtikrinti privalomuosius statinių naudojimo   ir priežiūros reikalavimus.

Pagal patvirtintas taisykles, tikrinama:

1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams –  tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);

2. Patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;

3. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus;

4. Daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;

5. Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;

6. Informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;

7. Metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;

8. Patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;

9. Dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami kiti nustatyti duomenys apie valdytoją.

 

2019 metais tikrintinų Ignalinos rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų

valdytojų sąrašas ir jų veiklos patikrinimo grafikas

 

 

Eil. Nr.

Tikrintinų valdytojų sąrašas

Veiklos patikrinimo grafikas

 

Užduotis

1

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Gavaitis“ Ignalinos m., Turistų g. 43 

2019 m. lapkričio mėn.

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

2

DNSB „Vidiškės“ Melioratorių g. 15-6, Vidiškių k., Ignalinos r.

 

2019 m. lapkričio mėn.

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

 

  

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyresniąją specialistę Ramunę Mečelienę, Laisvės a. 70, Ignalina, 16 kab., tel. (8 386) 39140, el. p. ramune.meceliene@ignalina.lt 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-04 10:58:54
Naujienų prenumerata