Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.08.23
UAB Ignalinos butų ūkis informacija

SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS IGNALINOS  BUTŲ ŪKIO  NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS


 

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 255512870, adresas: Turistų g. 9, LT-30105 Ignalina:

1. Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės dviejų nepriklausomų valdybos narių vietas.   

Kandidatai, turintys kompetencijų, gali pretenduoti į  finansų, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba statybų ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)  srityje, vietas, tačiau bus atrenkami tik 2 nepriklausomi valdybos nariai.

Bendrovės interneto svetainės adresas http://www.ignalinosbutuukis.lt  

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB Ignalinos butų ūkis , Turistų g. 9, LT-30105 Ignalina, sekretoriaus kabinetas.

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14. val., be pietų pertraukos.

2.2. elektroniniu paštu butu.ukis@erdves.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB Ignalinos butų ūkis, Turistų g. 9, LT-30105 Ignalina. 

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomo nario vietą: 4 (ketverių) metų kadencija. Kandidatai, pretenduojantys į įmonės nepriklausomus valdybos narius, turi atitikti bendruosius, specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šiame skelbime:

5. Bendrieji reikalavimai:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Nepriklausomumo kriterijai:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir su ja susijusios bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja,  ir su ja susijusią bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės arba susijusios bendrovės  (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės  auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija,  darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7.Specialieji reikalavimai:

7.1.1. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą:

7.1.1. turėti kompetencijos finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų darbo juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, darbo finansų konsultavimo, finansų ar ekonominės analizės ar audito srityse patirtis arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas;

7.1.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

8.1.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

8.1.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.2. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą:

7.2.1. turėti kompetencijos įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirties. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens kolegialiame organe, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

7.2.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.2.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.2.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.3. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos  srityje  ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) srityje vietą:

7.3.1. turėti žinių statybų vykdymo ir jų priežiūros srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens vadovu, darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens struktūrinio padalinio vadovu patirtis;

7.3.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.3.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas). 

PASTABA. Kandidatai prašyme privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1 punkte  kandidatuoja.

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos butų ūkiui  20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugsėjo 11   d.

10. Uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1)  Direktorius Antanas Gylys, tel. 8 655 50149, (8 386) 53000, elektroninis paštas a.gylys@erdves.lt,

2) Sekretorė Janina Rudienė, tel. (8 386) 52171, elektroninis paštas butu.ukis@erdves.lt

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata