Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.04.01
Skelbiamas paraiškų priėmimas. Dar turite laiko iki gegužės 4 dienos!

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia projektų atrankos konkursą pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5  priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. 


Paraiškos priimamos nuo balandžio 1 d. iki gegužės 4 d. 17 val.  Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje  el. paštu rasa.juodagalviene@ignalina.lt

Galimi pareiškėjai:

1.1.   bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

1.2.   kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos

 nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

1.3.   religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos

 religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškos forma;
 
Finansuotinos, prioritetinės veiklos:

Ignalinos miesto seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga prioritetine tinkama finansuoti veikla patvirtino Aprašo 10.1 veiklas (socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas).

Mielagėnų seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga prioritetine tinkama finansuoti veikla patvirtino Aprašo 10.3 veiklas (veiklos, skirtos bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra).

N. Daugeliškio, Tverečiaus, Rimšės, Ignalinos, Ceikinių, Vidiškių, Didžiasalio, Linkmenų, Kazitiškio, Dūkšto išplėstinės seniūnaičių sueigos prioritetine tinkama finansuoti veikla patvirtino Aprašo 10.5 veiklas (Veiklos, skirtos gyventojų sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

 

Mažiausia projektui galima skirti suma- 200 Eurų.Didžiausia projektui galima skirti suma – 3175 Eurų.Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų  kopijas:

9.1.  pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties)

 (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

9.2.  pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;

9.3.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio

 asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

9.4.   jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo

susitarimo / sutarties;

9.5. pagrindinio projekto vykdytojo kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz. gyvenimo aprašymo);

9.6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais paraiškų priėmimo laikotarpiu darbo valandomis teikia Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė R. Juodagalvienė, tel. 861534383.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata