Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.08.29
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus kelių ir gatvių tiesybos inžinieriaus, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas.


 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

2. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos valdymą, statybos bei remonto darbus, kelių tvarkymą.

3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

4. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Kelių ir gatvių tiesybos inžinieriaus funkcijos:

1. Rengia ir teikia rajono vietinės reikšmės kelių statybos, remonto, rekonstravimo ir priežiūros darbų perspektyvinius ir metinius planus.

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių darbe, įgyvendinant savivaldybės projektus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, taip pat projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis.

3. Pagal kompetenciją rengia tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus.  

4. Rengia statybos rangos sutarčių projektus, kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą.

5. Organizuoja reikiamos techninės dokumentacijos sudarymą vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti.

6. Dalyvauja rengiant skyriaus metinę objektų statybos ir remonto darbų programą.

7. Rengia technines specifikacijas, projektavimo užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

8. Konsultuoja seniūnus, biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovus bei atsakingus specialistus skyriaus kompetencijos klausimais.

9. Sudaro objektų statybos ir remonto techninius reikalavimus, atlieka sąmatinius skaičiavimus.

10. Nustatyta tvarka teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos visą reikiamą dokumentaciją lėšoms gauti įgyvendinant metų Kelių priežiūros ir plėtros programą, dirba su informacine sistema „Kelių projektai“.

11. Vykdo Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų baigtų objektų kontrolę jų garantiniu laikotarpiu.

12. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

13. Atlieka kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai;

Atrankos būdas – pokalbis.

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 11 kabinete (Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina), tiesiogiai arba registruotu laišku iki 2019 m. rugsėjo 12 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Išsamesnė informacija tel. (8 386) 53873, (8 386) 52960 arba el. p. ilona.truchina@ignalina.lt  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata