Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti tvarkos aprašas

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti tvarkos aprašas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Archyvas priima saugoti Ignalinos rajone registruotų likviduojamų žemės ūkio bendrovių, akcinių bendrovių, individualių įmonių (kurios neturi teisių perėmėjų) dokumentus, kurių saugojimo terminai nepasibaigę.

Pažymos dėl  įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro išduodamos:

- kai Valstybinė mokesčių inspekcija Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (bankroto atveju-įsiteisėjus teismo sprendimui);
 
- kai dokumentai yra sutvarkyti kaip reikalauja Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

5.

Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Perduodami privačių juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą pagal Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti tvarką patvirtina LR dokumentų ir archyvų įstatymas, LR įmonių bankroto įstatymas, Juridinių asmenų registro nuostatai bei kiti teisės aktai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas priimti dokumentus toliau saugoti, kuriame nurodomas likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis, perduodančio asmens kontaktai, elektroninio pašto adresas susirašinėjimui, numatomas dokumentų perdavimo laikas (konkreti data ar datos, jei dokumentus susitariama perduoti per keletą kartų), taip pat apibendrintai apibūdinami perduodami veiklos dokumentai (tarp jų ir priimti iš kitų juridinių asmenų, jei tokių dokumentų yra) (1 priedas).
2. Kartu su prašymu pateikiami likviduojamo juridinio asmens dokumentų apskaitos dokumentai bei šių dokumentų kopijos: juridinio asmens registravimo pažymėjimo; dokumento, įrodančio juridinio asmens likvidavimo faktą; dokumentų bylų apyrašai (sąrašai) (2 vnt.); pažyma apie likviduojamojo juridinio asmens veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą; įgaliojimas, kai juridinį asmenį likviduoja likvidatoriaus įgaliotas asmuo.  
3. Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, Archyvui teikiamas nustatytos formos prašymas išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų (2 priedas).
 
Teikiant laisvos formos prašymą, jame turi būti nurodoma:  
3.1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis;
3.2. priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatytąja tvarka (ir pridedami tai pagrindžiantys dokumentai – dokumentų poėmio protokolų, pagal kuriuos dokumentai buvo perduoti kitiems juridiniams asmenims toliau naudoti, kopijos ar kita);
3.3. dokumentų praradimo priežastys (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokių atvejų žinoma, ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos);
3.4. laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.

Pagrindiniai reikalavimai dokumentų sutvarkymui ir perdavimui:
 
1. Bylos sudaromos iš vienų kalendorinių metų dokumentų. Šis reikalavimas netaikomas tęsiamoms byloms, sudarytoms iš tam tikro apibrėžto proceso metu sukauptų dokumentų. Jei atitinkamos rūšies ar viena tema susijusių dokumentų apyvarta nedidelė, į bylą gali būti dedami kelerių kalendorinių metų dokumentai, jei bylos apimtis nebus didesnė nei 150-200 lapų. Ilgai saugomų popierinių dokumentų bylos  perduodamos aplankuose be metalinių laikiklių. Bylos sudaromos pagal dokumentų rūšis, temas, dokumentų sudarytojus, pasirinkus vieną požymį ar jų derinį. Ilgai saugomų dokumentų bylose pertvarkomas dokumentų chronologinis išdėstymas (byla pradedama anksčiausiu dokumentu, baigiama – vėliausiu, jei nėra pasirinktas kitas sisteminimo būdas). Popierinių dokumentų byla sudaroma ne daugiau kaip iš 150-200 lapų. Jei lapų yra daugiau, sudaromas kitas bylos tomas. Ilgai saugomų dokumentų bylų lapai turi būti sunumeruoti (3 priedas), įformintas antraštinis lapas (4 priedas) (arba šie bylos aprašymo duomenys užrašomi ant bylos aplanko) ir baigiamasis įrašas (5 priedas).

2. Ilgai saugomų dokumentų bylos turi būti įrašytos į apyrašus (6 priedas). Bylos apyrašuose grupuojamos pagal metus, kiekvienų metų bylos – pagal sisteminimo schemą. Iš apyrašo eilės numeris užrašomas ant bylų. Apyrašų atspausdinama po 2 egzempliorius.
 
3. Trumpai saugomų dokumentų bylos įrašomos į trumpai saugomų dokumentų bylų sąrašus (7 priedas).  Į sąrašą pirmiausia surašomos anksčiausiai baigtos bylos, po to vėlesnių metų ir t.t. Jei segtuve yra kelių metų dokumentai, byla įrašoma į sąrašą prie tų metų bylų, kuriais ji užbaigta. Iš sąrašo eilės numeris užrašomas ant bylų. Sąrašų atspausdinama po 2 egzempliorius.
 
4. Sutvarkytos bylos sudedamos į archyvines dėžutes, atitinkančias bylų formatą (Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157). Ant dėžučių turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, apyrašo (sąrašo) numeris, jose esančių bylų numeriai (nuo .... iki), kurių metų bylos ir bylų saugojimo terminas.
 
5. Įstaiga (įmonė) turi surašyti pažymą apie įmonės veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą (8 priedas). Įstaigos (įmonės) veiklos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymoje turi būti nurodyta įstaigos (įmonės) istorija (įsteigimas, veikla, struktūra, reorganizavimas, likvidavimas, pavaldumas) ir dokumentų sutvarkymo apibūdinimas (ar visi dokumentai išsaugoti, ar visi perduodami, ar dokumentai sutvarkyti laikantis reikalavimų, kokie sudaryti apyrašai, sąrašai).
 
6. Dokumentų  perdavimas  toliau saugoti įforminamas dokumentų  perdavimo  aktu, kuris surašomas 2 egzemplioriais (9 priedas). Akte nurodomi priimami dokumentai ir juos perduodantys bei priimantys asmenys. Jei likviduojamo juridinio asmens dokumentai Archyvui perduodami per keletą kartų, dokumentų perdavimo aktas surašomas faktiškai perdavus visus likvidatoriaus prašyme nurodytus dokumentus. Dokumentų perdavimo akto antroje skiltyje būtina surašyti perduodamų dokumentų chronologines ribas. 
 
8. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnis nustato, kad nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys veiklos dokumentų valdymą organizuoja vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės norminiais aktais ir atsižvelgdami į savo prievoles bei poreikius, todėl nesutvarkytos ar sutvarkytos ne pagal teisės aktų reikalavimus bylos į Archyvą nepriimamos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas priimti dokumentus toliau saugoti ir išduoti pažymą (1, 2 priedai) arba prašymas išduoti pažymą nesant dokumentams, 1 egz.

2. Ilgai saugomų dokumentų apyrašai (6 priedas), 2 egz.

3. Trumpai saugomų dokumentų sąrašai (7 priedas), 2 egz.

4. Pažymą apie įmonės veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą (8 priedas), 1 egz.

5. Dokumentų  perdavimo  toliau saugoti aktas (9 priedas), 2 egz.

6. Pagal teisės aktų reikalavimus sutvarkytos dokumentų bylos.

Ilgai saugomų (50 m.) dokumentų sąrašas, kuriuos būtina perduoti toliau saugoti:

įsakymai personalo klausimais (priėmimo, perkėlimo, atleidimo, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti ir kt.);
įsakymų personalo klausimais registras;darbuotojų asmeninės sąskaitos arba atlyginimų priskaičiavimo žiniaraščiai (jei sąskaitos išrašytos ne visiems darbuotojams, tada būtinai paliekami ir žiniaraščiai);
darbo sutarčių registracijos žurnalas;
atleistų darbuotojų darbo sutartys;
asmens kortelės;
nelaimingų atsitikimų aktai ir jų tyrimo dokumentai;
nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalai;
autorinės sutartys, darbų (kūrinių) priėmimo aktai (saugomi 50 metų, 10 metų - pasibaigus sutarčiai, sudarytai ir pasibaigusiai iki 2008 m. pabaigos). 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Informacijos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyresn. specialistė Virginija Balinskienė, el. paštas virginija.balinskiene@ignalina.lt , archyvas@ignalina.lt, tel. (8 386) 54 239

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Vilius Gasiukevičius, tel. (8 386) 54 301, el. paštas   vilius.gasiukevicius@ignalina.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas perduodant dokumentus (1 priedas)

Prašymas nesant perduotinų dokumentų (2 priedas)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.ignalina.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Perduodantiems dokumentus į Archyvą toliau saugoti metodinė  pagalba suteikiama atvykus į archyvą. Atvykimo laiką reikia suderinti telefonu  Nr. (8 386) 54 239.

Perduodami dokumentai  gali būti siunčiamos paštu, jeigu prieš tai yra pateikti visi reikalingi apskaitai dokumentai ir suderintas laikas.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos archyvas yra Ignalinos kultūros centro patalpose adresu – Ateities g. 43, Ignalina. Tel. (8 386) 54 239,   el. paštas archyvas@ignalina.lt

Darbo laikas: 
- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 
- penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

- pietų pertrauka –nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitoje  (registras D6 (13.23.); registras D11 (13.33.); registras D12 (13.34.); bylos 14.6.;14.13.; 14.14.)

komentarų nėra
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-02 10:45:00
Naujienų prenumerata