Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.11.10
Skelbiamas konkursas į Vidiškių seniūnijos specialisto pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Vidiškių seniūnijos specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 5,0).


 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. VT-653

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDIŠKIŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – specialistas(XI lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. personalo valdymas;

4.2. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vykdo valstybės deleguotas žemės ūkio funkcijas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia teisės aktų projektus personalo klausimais;

6.2. Tvarko seniūnijos raštvedybą.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.

9. Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių paslaugų teikimą.

10. Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.

11. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

12. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

13. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją nesudėtingais personalo valdymo klausimais.

14. Padeda vykdyti ir vykdo kitas personalo administravimo veiklas.

15. Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.

16. Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.

17. Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.

18. Padeda rengti ir rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.

19. Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

20. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais nesudėtingais klausimais.

21. Padeda apdoroti ir apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

22. Padeda ruošti ir ruošia, perduoda dokumentus valstybės archyvui.

23. Atlieka paraiškų ir dokumentų, reikalingų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus išmokoms gauti, priėmimą ir tvarkymą, suveda duomenis į elektronines laikmenas.

24. Konsultuoja ir padeda įbraižyti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių sklypus žemėlapių fragmentuose, vykdo žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, atnaujinimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

25. Dalyvauja Nacionalinės mokėjimo agentūros patikrose, tikrina, ar žemdirbiai laikosi nustatytų geros agrarinės būklės reikalavimų. Atlieka pieno kvotų administravimą, vykdo paramos pagal Paramos bitininkystės sektoriui priemones administravimą.

26. Tvarko gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

27. Tvarko seniūnijos dokumentus (registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko bylas, sudaro dokumentacijos bylų planus, registrų sąrašus, perduoda bylas archyvui ir kt.).

28. Atlieka seniūno pareigas seniūno atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.

29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

30.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

31.1. vertės visuomenei kūrimas – 1;

31.2. organizuotumas – 1;

31.3. patikimumas ir atsakingumas – 1;

31.4. analizė ir pagrindimas – 1;

31.5. komunikacija – 1.

32. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

32.1. informacijos valdymas – 1;

32.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 1.

33. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

33.1. dokumentų valdymas – 1.

___________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia:

1. prašymą;

2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 2718891, el. p. jelena.jevreinova@vtd.lt

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/vidiskiu-seniunijos-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;43492.html  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata