Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.01.17
Skelbiamas konkursas į savivaldybės įmonės ,,Kompata“ vadovo pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į savivaldybės įmonės ,,Kompata“ (Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina, kodas 155402647) vadovo pareigas.


Darbo pobūdis – vadovauti įmonei, organizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, užtikrinant įmonės nuostatuose nustatytų tikslų ir funkcijų tinkamą vykdymą.

Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,5.

 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VT-11


SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ,,KOMPATA“ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

l.  Savivaldybės įmonei ,,Kompata“ (toliau – įmonė) vadovauja vadovas, kuris yra vienasmenis įmonės valdymo organas (toliau – vadovas).

2. Vadovą, laimėjusį viešąjį konkursą, į pareigas skiria, atleidžia arba atšaukia iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, nustato darbo užmokestį, pasirašo darbo sutartį Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – administracijos direktorius).

3. Vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, įmonės įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VADOVUI

4. Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ir vieną iš šių studijų krypčių: aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, verslo, vadybos, viešojo administravimo, išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo įmonei ar įstaigai patirtį;

4.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.4. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, išmanyti Valstybės ir savivaldybės įmonių, Viešųjų pirkimų įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus  teisės aktus, reglamentuojančius komunalinių atliekų tvarkymą,  viešųjų paslaugų administravimą; 

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, dirbti „Microsoft  Office“ kompiuterio programiniu paketu;

4.6. gebėti vadovauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir įmonės veiklą, suvokti įmonės viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VADOVO FUNKCIJOS

5. Siekdamas įgyvendinti įmonės įstatuose išdėstytus tikslus ir organizuodamas įmonės ūkinę, finansinę veiklą, vadovas atlieka šias funkcijas:

5.1. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.

5.2. Rengia, keičia įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles.

5.3. Teikia informaciją administracijos direktoriui apie įmonės veiklos prognozes, planus (nurodo reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas) ir įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai.

5.4. Tvirtina įmonės filialų ir atstovybių nuostatus.

5.5. Skiria ir atšaukia įmonės filialų ir atstovybių valdymo organų narius.

5.6. Nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus.

5.7. Organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.

5.8. Suderinęs su administracijos direktoriumi, tvirtina įmonės struktūrą, pareigybių sąrašą.

5.9. Rengia ir pasirašo teisės aktus, raštus, kitus dokumentus.

5.10. Rengia ir tvirtina įmonės vidaus tvarkos taisykles.

5.11. Tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus.

5.12. Paskirsto darbuotojams darbus, leidžia juos atostogų, į komandiruotes, sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas.

5.13. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka rūpinasi saugių ir sveikų darbo sąlygų įstaigos darbuotojams sudarymu, užtikrina jų įgyvendinimą.

5.14. Atstovauja įmonei teismuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

5.15. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus ir rengia atsakymus į juos pagal įmonės kompetenciją.

5.16. Organizuoja klientų apklausas dėl įmonės veiklos gerinimo, koordinuoja jų atlikimą ir teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms.

5.17. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įmonės įstatuose numatytas įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

6. Vadovas yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui ir atskaitingas Ignalinos rajono savivaldybės tarybai. 

                                                         __________________

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (savivaldybės administracijos direktoriaus vardu).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

4. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

5. Dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

6. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

7. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“,1 priedą). 

8. Savo, kaip įmonės vadovo veiklos programą.

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms. Išsamesnė informacija teikiama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje Laisvės a. 70, Ignalinoje, 11 kab.,  tel. (8 386) 53 873, el. paštu ilona.truchina@ignalina.lt.

 
  Spausdinti  
komentarų nėra
Atgal
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Naujienų prenumerata