Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.09.06
Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 8,10).


 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus funkcijoms, uždaviniams ir pareigoms vykdyti, organizuoti, planuoti, derinti ir kontroliuoti skyriaus darbą bei įgyvendinti savivaldybės politiką viešųjų pirkimų srityje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – viešųjų pirkimų organizavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.4. turėti darbo patirties dirbant viešųjų pirkimų komisijoje;

4.5. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti savo darbo srities informaciją ir rengti išvadas, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas ir mokėti jas taikyti praktiškai, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo  veiklą;

4.9.  mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“ ir kt. kompiuterinėmis programomis,  teisės aktų ir kitų dokumentų valdymo ir paieškos sistemomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais vykdymą, organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, numato ir įgyvendina skyriaus vidaus kontrolės priemones, skirtas darbuotojų veiklos priežiūrai, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius.

5.2. Teikia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais projektus ir organizuoja jų rengimą tam, kad būtų užtikrintas savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas.

5.3. Kontroliuoja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekiant pirkimo procedūrų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, didinant viešųjų pirkimų efektyvumą ir racionalų lėšų panaudojimą.

5.4. Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų tobulinimo, savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių, organizacijų organizuojamų viešųjų pirkimų, tobulina viešųjų pirkimų organizavimo tvarką savivaldybės administracijoje tam, kad didėtų viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas ir operatyvumas.

5.5. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, konsultuoja savivaldybės administracijos padalinius su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais, analizuoja savivaldybės atliktų, nutrauktų viešųjų pirkimų rezultatus, padarytas klaidas ir jų priežastis, siekdamas tobulinti viešųjų pirkimų dokumentų rengimą, pirkimo procedūrų atlikimą.

5.6. Vizuoja savivaldybės administracijos padalinių pateiktas bei pirkimų organizatorių suderintas paraiškas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, nurodant atitinkamo pirkimo vertės ribą ir galimą šio pirkimo vykdytoją tam, kad būtų teisingai ir operatyviai atliktos viešojo pirkimo procedūros.

5.7. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių veikla susijusi su skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.

5.8. Organizuoja viešuosius pirkimus, atliekamus naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu.

5.9. Rengia savo skyriaus nuostatų, darbuotojų ir tarnautojų pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoja jų pakeitimus.

5.10. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka, rengia skyriaus veiklos planus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.

5.11. Kontroliuoja per kalendorinius metus atliktų viešųjų pirkimų bei įvykdytų ar nutrauktų viešojo pirkimo sutarčių ataskaitų pateikimą nustatytu laiku Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka.

5.12. Vizuoja skyriuje parengtų ataskaitų, raštų, informacijų ir kitų dokumentų projektus, teikiamus pasirašyti savivaldybės merui, administracijos direktoriui, užtikrina jų parengimą laiku.

5.13. Kontroliuoja, ar skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5.14. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus,  skundus ir rengia atsakymus.

5.15. Laiku atlieka kitus, su darbo funkcijomis susijusius, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

___________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia:

1. prašymą;

2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 6816, ausra.vengraite@vtd.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-pirkimu-skyriaus-vedejas-pareigines-algos-koeficientas-810-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39966.html  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata