Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Ignalinos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-12 pakeitė 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-104 sudarytos jaunimo reikalų tarybos sudėtį. 


Vietoje kadenciją baigusių tarybos narių - Joanos Lichadziauskienės, Marijos Garejevos ir Jurando Rusteikos, - skirti nauji nariai:

Jūratė Tamonienė (Ilgių bendruomenės pirmininko pavaduotoja), Ugnė Jelinskaitė (Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos grupės jaunųjų maltiečių atstovė), Viktoras Češulis (Sporto klubo "Vikingas" pirmininkas).

______________________________________________________________________________________

 

Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-104 sudarė Ignalinos rajono  savivaldybės jaunimo reikalų tarybą ir patvirtino jos nuostatus:

Tarybos nariai:

Deimantė Malikėnaitė, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narė (deimantemalikenaite94@gmail.com) - tarybos pirmininkė;

Aldona Bagdonienė, Utenos teritorinės darbo biržos Ignalinos skyriaus vedėjo pavaduotoja (aldona.bagdoniene@ldb.lt);

Rytis Kajėnas, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (rytis.kajenas@ignalina.lt);

Asta Laurinaitienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) (asta.laurinaitiene@ignalina.lt);

Joana Lichadziauskienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos grupės jaunųjų maltiečių vadovė (joana.gostautaite@gmail.com);

Ovidijus Tumėnas, Ignalinos rajono mokinių asociacijos pirmininkas (ovidijus.tumenas@gmail.com);

Marija Garejeva, Ignalinos jaunimo draugijos „Sniego gniūžtė“ narė (garejeva@gmail.com);

Jurandas Rusteika, asociacijos "Žaibo kumštis" narys (zkstabas@gmail.com) - tarybos pirmininko pavaduotojas.


IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Ignalinos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2. Ignalinos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo taryba) yra visuomeniniais pagrindais prie Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

3. Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Jaunimo tarybos nuostatai tvirtinami ir keičiami Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

II. JAUNIMO TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

5. Jaunimo tarybos tikslai yra:

5.1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti vykdyti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;

5.2. koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

5.3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

5.4. stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

6. Jaunimo taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:

6.1. renka ir analizuoja informaciją apie  jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;

6.2. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;

6.3. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

6.4. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;

6.5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;

6.6. teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į savivaldybės startegiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją;

6.7. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

III. JAUNIMO TARYBOS TEISĖS

7. Jaunimo taryba turi šias teises:

7.1. gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos funkcijoms atlikti;

7.2. kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika;

7.3. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai.

8. Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.

IV. JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų deleguojamų atstovų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą deleguoja savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos. Jaunimo tarybą sudaro ne mažiau kaip 8 nariai.

10. Jaunimo tarybos pirmininką ir Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoją išrenka Jaunimo taryba pirmojo posėdžio metu. Jaunimo tarybos pirmininku išrinkus savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo organizacijų atstovas ir atvirkščiai. Patvirtinus naują Jaunimo tarybos sudėtį, į pirmąjį posėdį narius kviečia savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

11. Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

11.1. Jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau negu pasibaigia Jaunimo tarybos kadencija;

11.2. jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

11.3. jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

12. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo taryboje skiriamas kitas asmuo.

13. Jaunimo taryba darbą organizuoja vadovaudamasi Jaunimo tarybos darbo reglamentu, kurį patvirtina posėdžio metu. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas.

14. Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo tarybos narių.

15. Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

16. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

17. Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

18. Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.

19. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-21 10:18:15
Naujienų prenumerata