Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.06.23
Savivaldybės tarybos posėdyje

Birželio 23 dieną įvyko nuotolinis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame priimta 40 sprendimų. 


Biudžetas, paskola

Padidintas (571,3 tūkst. eurų ) Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planas. Gautos dotacijos lėšos švietimo įstaigoms modernizuoti, vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti, kelių priežiūros ir plėtros programai, taip pat 200 tūkst. eurų −  rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai iki 2020 m. liepos 15 d. pavesta pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės Ignalinos rajono savivaldybei imti iki 1500,0 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti.

Dėl Lietuvos žiemos sporto centro 

Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškoms savivaldybės funkcijoms (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas) įgyvendinti perimtas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Lietuvos sporto centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis ir ilgalaikis materialusis turtas. Taip pat priimtas sprendimas neatlygintinai perimti Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės, kaip viešosios įstaigos Lietuvos žiemos sporto centro dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – sąlygų sporto, verslo ir turizmo plėtros sudarymas ir šios veiklos skatinimas –  įgyvendinti. Ignalinos rajono savivaldybei perėmus savo nuosavybėn VšĮ Lietuvos žiemos sporto centro dalininko turtines ir neturtines teises ir pareigas, bus operatyviau priimami sprendimai dėl šios įstaigos veiklos organizavimo ir pritaikymo savivaldybės poreikiams, sudaromos palankesnės sąlygos verslo ir turizmo plėtrai.

Būsto klausimai

Priimti sprendimai parduoti Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančius būstus Dūkšo mieste (trijų kambarių 44,53 kv. m bendro ploto butą su rūsiu, kaina 2857,30 eurų) ir Rimšėje (vieno kambario 39,09 kv. m.  bendro ploto butą su rūsiu, kaina – 1767,30 eurų). Pakeistas parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio pastatų sąrašas, taip pat Ignalinos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas. 

Vaikų vasaros stovyklų finansavimas

Patvirtintas Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Ignalinos rajono savivaldybei skyrė 9300 Eur vaikų vasaros stovykloms, kuriose mokiniams vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms.

Socialinė parama mokiniams

Pakeistas Socialinės paramos mokiniams Ignalinos rajono savivaldybėje teikimo  tvarkos aprašas.  Bus sudarytos palankesnės sąlygos didinti socialinės paramos (nemokamo maitinimo) teikimo apimtis – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą gaus visi  mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nevertinant gaunamų pajamų. Taip pat teisę į nemokamus pietus įgyja  ir globojami vaikai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Turto investavimas ir perdavimas

Priimtas sprendimas investuoti Ignalinos rajono savivaldybei priklausantį finansinį turtą – 49 998,90 Eur  – iš savivaldybės biudžeto lėšų, didinant UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įstatinį kapitalą, kuris bus naudojamas įsigyti reikalingoms medžiagoms ir įrenginiams bei biokuro deginimo pakuros DG-3 remonto darbams atlikti. Darbus bendrovė planuoja atlikti savo jėgomis.

Priimtas sprendimas UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perduoti valdyti ir naudoti pagal patikėjimo sutartį geležies pašalinimo iš geriamojo vandens įrenginius, esančius Navikų kaime, Didžiasalio seniūnijoje,  vandentiekio tinklus su vandens gręžiniu, esančius Šiulgų g. 15, Dietkauščiznos kaime, Tverečiaus seniūnijoje, taip pat vandentiekio tinklus, esančius Erzvėto kaime, Tverečiaus seniūnijoje.   

Viešosios prekybos vietos

Pakeistas Viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas. Sąrašas papildytas šiomis vietomis: laisva valstybinė žemė Geležinkelio g., Ignalinoje, į pietus nuo miesto turgavietės, teritorija tarp Vasario 16-osios gatvės pastatų Nr. 16 ir Nr. 20 Ignalinos mieste, teritorija prie Laisvės ir Aukštaičių gatvių sankryžos Ignalinos mieste (prie pastato Laisvės g. 50, Ignalinoje). Ignalinos Laisvs aikštėje numatyta įvairi prekyba, paslaugų teikimas  tik iš laikinų statinių, įvairi prekyba masinių renginių metu.

 

Savivaldybės kontrolierius 

Tarybos nariams balsuojant pasirinktas vienas iš dviejų Valstybės tarnybos departamento organizuotame konkurse atrinktų kandidatų į  Ignalinos rajono savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovo) pareigas. Tai Sergejus Mickevičius, anksčiau dirbęs Visagino savivaldybės administracijos direktoriumi. Meras Justas Rasikas įpareigotas kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu pateikti informaciją apie Segejų Mickevičių. 


Ataskaitos

Biblioteka

Pritarta Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai. Bibliotekos sistemoje yra Ignalinos, Dūkšto miestų ir 19 kaimo filialų. Pagal galimybes stengiamasi sudaryti patogias darbo sąlygas lankytojams, nors, kaip pastebima,  kai kuriuose filialuose šiek tiek ankštoka. Grybėnų, Dietkauzčiznos ir Dysnos filialų patalpoms reikalingas remontas,  Gilūtų filiale – šildymo sistemos pertvarka.

Ataskaitoje minimi pagrindiniai bibliotekos įgyvendinti ir toliau vykdomi projektai.   Iš projektinių lėšų 2019 m. biblioteka įsigijo naujo inventoriaus: renginių organizavimo įrangos už 2816 Eur, planšetinių kompiuterių (3 vnt. už 837 Eur), robotikos konstruktorius (6 vnt. ir „Lego Mindstroms EV3“ (4 vnt.) už 2553,50 Eur), brūkšninių kodų skaitytuvus (7 vnt. už 218,62 Eur), antivirusines programos (26 vnt. už 632,35 Eur), stacionarius kompiuterius darbuotojams (2 vnt. už 868 Eur), interaktyvių grindų įrenginio komplektą su žaidimais už 3400 Eur. Išleista vaikų kūrybos rinktinė (150 vnt. už 1056 Eur).

Įgyvendinant Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Ignalinos rajono savivaldybėje“ buvo atlikta vartotojų apklausa, ji vykdyta Ignalinos bibliotekoje ir filialuose, taip pat atlikta pagrindinių 2018–2019 metų darbo rodiklių analizė. Tyrėjų išvadose siūloma atlikti renginių kokybės tyrimą, juos organizuoti, dar labiau atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius. O „nevartotojų“ (žmonių, kurie nesinaudoja bibliotekos paslaugomis) ieškoti nutolusiose kaimo vietovėse, kruopščiai apgalvojus spaudinių pristatymo būdus bei nuotolinio elektroninio aptarnavimo būdus. Biblioteka, įgyvendindama 2019 m. veiklos planą, nusistatė kokybinius ir kiekybinius rodiklius.

SĮ „Kompata“

Ataskaitoje nurodomos pagrindinė įmonės veiklos rūšys: komunalinių atliekų surinkimas, išvežimas ir tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas ir pardavimas, aplinkos Ignalinos, Dūkšto miestuose ir Vidiškių kaime tvarkymas, pirties Dūkšto mieste eksploatavimas ir kt.  2019 m. gruodžio 31 d. SĮ „Kompata“ turėjo sudariusi 10430 komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių  su individualių objektų ir butų savininkais bei 397 sutartis su juridiniais asmenimis.  Planuojama, kad 2020 m. apmokestintų nekilnojamojo turto objektų kiekis turi būti ne mažesnis nei 10651 vnt. Ataskaitoje minima, kad gyventojai nerodė aktyvumo atnaujinti ar pasirašyti naujas sutartis, todėl planuojant 2020 m. darbus ypatingas dėmesys bus skiriamas kontaktams su asmenimis, kuriems buvo išsiųstos sutartys pagal standartines sąlygas, siekiant perrašyti jas individualiomis sąlygomis. Taip pat su seniūnijų ir vietos bendruomenių pagalba bus stengiamasi identifikuoti gyventojus (objektų savininkus), kurie po sutarties sudarymo pagal individualiai aptartas arba standartines sąlygas deklaravo savo gyvenimo vietą kitur, pardavė nekilnojamojo turto objektus (bus ieškomi jų nauji savininkai), mirė (bus ieškomi paveldėtojai), su kuriais niekada nebuvo sudarytos sutartys. Taip pat planuojama palaipsniui mažinti įmonės įsiskolinimą Utenos regioniniam atliekų tvarkymo centrui, mažinti į sąvartyną šalinamų atliekų kiekius, dalyti gyventojams rūšiavimo konteinerius, skatinti rūšiuoti ir vykdyti visuomenės švietimą šioje srityje,  įdiegti  naują įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo apskaitos sistemą ir kt.

UAB „Ignalinos vanduo“

Pritarta uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ 2019 metų veiklos ataskaitai. Svarbiausi darbai:  2019 m. buvo užbaigti projektai „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Ignalinos mieste“, „Nuotekų tinklų Ryto g., Medžiotojų g., Geležinkelio aklg., Žaliojoje g., Ignalinos mieste“, „Nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Dūkšto mieste ir Kaniūkų kaime“ ir „Vandentiekio tinklų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Naujojo Daugėliškio kaime“, Šiūlėnų ir Palūšės k. vandens gerinimo įrenginių įrengimo darbai bei Ceikinėlių k. (16 gyventojų) vandentiekio tinklų įrengimas. Atlikus šiuos darbus buvo nutiesta 1,06 km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių suteikta galimybė prisijungti 16 gyventojų, 3,08 km naujų nuotekų tinklų, prie kurių suteikta galimybė prisijungti 120 gyventojų, kokybiškesnį vandenį pradės vartoti 188 gyventojai. Per metus rekonstruota 2,86 km vandentiekio tinklų ir 1,89 km nuotekų tinklų. Sėkmingai pasirinktas elektros energijos tiekėjas ir mokėjimo planas, susietas su biržos kainomis, leido sutaupyti 5,4 tūkst. eurų. 

Informuota, kad šiuo metu yra tiriami vandens mėginiai ir tyrimų rezultatai bus paviešinti.  

UAB Ignalinos autobusų parkas

Pritarta uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitai.

2019 m. reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais bendrovė pervežė 100 tūkst. keleivių, t. y. 34 tūkst.  keleivių mažiau negu 2018 m. Tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais 2019 m. pervežta 8,6 tūkst. keleivių, vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais – 85 tūkst. keleivių, užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais – 6,2 tūkst. keleivių. 2019 m. buvo pertvarkomi vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutai ir jų tvarkaraščiai optimaliau juos pritaikant mokinių pavėžėjimo į mokymo įstaigas ir iš jų, rajono gyventojų bei atvykstančių svečių poreikiams.  Koreguoti nepelningi maršrutai. 2019 m. įmonė savo lėšomis įsigijo 4 naudotus „Iveco 50C13“ mikroautobusus. Už autobusus sumokėti 23 tūkstančiai eurų. Įsigyti autobusai yra labai geros vizualios ir techninės būklės, turi nuo 17 iki 19 sėdimų vietų keleiviams. 

UAB Ignalinos butų ūkis

Pritarta uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio 2019 metų veiklos ataskaitai. Ataskaitoje nurodoma, kad bendrovė administruoja ir prižiūri 185 daugiabučius gyvenamuosius namus, iš jų: Ignalinos m. – 107, Dūkšto m. – 24, Vidiškių k. – 19 ir 35 daugiabučius gyvenamuosius namus kaimo vietovėse. Įmonėje  dirba 22 darbuotojai.  2019 metais atnaujinimo darbai baigti 4 daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.  Likusiuose 13 daugiabučių gyvenamųjų namų statybos darbai atlikti 100 %, ruošiama namų statybos užbaigimo techninė dokumentacija. Bendrovė šiuo metu vykdo 2 daugiabučių namų renovacijos priežiūrą Rokiškio ir Zarasų miestuose, darbų pirkimo procesas vyksta dėl daugiabučio namo modernizavimo Vilniuje, taip pat vyksta derybos dėl kelių daugiabučių administravimo Šalčininkuose. Svarstoma naujų paslaugų teikimo galimybė, pvz. skambučių centro įdiegimas, gyventojų elektros skaitiklių rodmenų deklaravimas už juos, taip pat viešųjų erdvių apželdinimas, kaminų valymas ir kt. Ataskaitoje pažymima, kad šiuo metu renkama teisinė informacija bei rengiamas bendrovei priklausančio buvusios miesto pirties pastato pardavimo elektroninėse varžytinėse aprašymas. 

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

Pritarta UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2019 metų veiklos ataskaitai.  Bendrovės pagrindinė veikla yra šilumos energijos gamyba ir tiekimas, karšto vandens ruošimas ir tiekimas Didžiasalio gyvenvietei. Bendrovė valdo Didžiasalio, tris Naujojo Daugėliškio ir vieną Tverečiaus seniūnijų katilines. Antra veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 11-os kaimų gyventojams bei organizacijoms. Dar viena įmonės veikla – daugiabučių namų (33) bendro naudojimo objektų administravimas.

2019 m. buvo atliktas bendrovės eksploatuojamų katilinių, esančių Tverečiaus, Naujojo Daugėliškio seniūnijose, senų neefektyvių malkomis kūrenamų katilų pakeitimas į našius automatiškai valdomus granulėmis kūrenamus  katilus. Vietoje aštuonių darbuotojų dabar katilines aptarnauja vienas operatorius.  Tai įmonei padeda efektyviau valdyti šilumos ūkį. Iš ES paramos lėšų pastatyti vandens gerinimo įrenginiai  Navikų kaime, rekonstruota skirstomojo vandentiekio 0,253 km  tinklo dalis Erzvėto kaime, įrengtas naujas artezinis gręžinys Dietkauščiznos kaime. Bendrovė per metus likvidavo 20 vandentiekio tinklų ir dvi nuotekų tinklų avarijas, vykdė įvairius remonto darbus.

UAB Ignalinos šilumos tinklai

Priimtas sprendimas nepritarti uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklų 2019 metų veiklos ataskaitai, nes ji  nėra išsamiai parengta – ataskaitoje nėra informacijos apie įmonės ataskaitiniu laikotarpiu iškeltus tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimą, nėra aprašytos veiklos tobulinimo perspektyvos. Akcentuota, kad įmonės finansinė situacija yra sudėtinga, todėl imamasi priemonių padėčiai stabilizuoti. Laikinasis įmonės vadovas A. Jatulis sakė, kad pavyko įsigyti kuro biržoje mažesnėmis kainomis nei buvo perkama iš vietinių tiekėjų. Meras Justas Rasikas informavo, kad bus atliekamas įmonės auditas, siekiant išsiaiškinti, ar visos procedūros buvo teisėtos, nes iš ankstesnio vadovo trūko informacijos.

Pritarta naujiems projektams

Pritarta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Geriamojo vandens vartotojų prijungimas prie nuotekų tinklų Ignalinos aglomeracijoje“.  Įgyvendinant šį projektą, planuojama prijungti Ignalinoje, Palūšėje ir Strigailiškyje likusius neprisijungusius prie nuotekų tinklų gyventojus, iki kurių sklypų ribos yra atvesti nuotekų tinklai. Tokių nuosavuose namuose gyvenančių dar neprisijungusių prie nuotekų tinklų vartotojų yra apie 60.

Pritarta Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos teikiamam projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriuje“. Taip pat pritarta analogiškiems Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, Ignalinos rajono turizmo informacijos centro, Ignalinos rajono ligoninės, Ignalinos rajono kultūros centro, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos   teikiamiems projektams. Šiose įstaigose numatoma įrengti fotovoltines elektrines, siekiant taupyti įstaigų elektros energijai išleidžiamas lėšas. Elektrinių galingumai numatyti pagal kiekvienos įstaigos poreikius. Numatytas dalinis savivaldybės prisidėjimas. Atsipirkimas planuojamas per 3-4 metus. 

Pritarti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui „Sosnosvkio barščio naikinimas Ignalinos rajone“,  teikiamam pagal Aplinkos apsaugos rėmimo programą. Projekto tikslas – rajono teritorijoje valstybiniuose ir savivaldybės patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose naikinti invazine rūšimi pripažintą Sosnovskio barštį, kuris augimo vietose, užgoždamas kitus augalus, mažina biologinę įvairovę ir yra pavojingas žmonių sveikatai. Projekto vertė – iki 100 000 Eur. Ignalinos rajono savivaldybei tenka 30 proc. projekto lėšų, t. y. iki 30 000 Eur.

 

parengė Lina Kovalevskienė,

tel. (8 386) 52522, el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata