*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu vykdo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 3 91 40, el. p. info@ignalina.lt, kontaktinis asmuo Ramunė Mečelienė, skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 386) 3 91 40, el. paštas ramune.meceliene@ignalina.lt 

Vieši aukcionai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas).

Viešame aukcione parduodami tik tie Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas spausdinamas vietos spaudoje ir Ignalinos rajono savivaldybės tinklalapyje www.ignalina.lt

Paprastai vykdomas elektroninis aukcionas. Tiesioginis aukcionas gali būti vykdomas, kai:

  1. parduodamas išnuomotas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas;
  2. parduodamas mažos vertės nekilnojamasis turtas, kurio pradinė pardavimo kaina, nustatyta pagal individualų vertinimą, buvo lygi arba mažesnė nei 10 000 eurų ir kurio bent du kartus nepavyko parduoti elektroniniame aukcione.

Elektroniniai aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmenys, registruodamiesi į tiesioginį aukcioną ir pateikdami Aprašo 30 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, protokoluotojui turi parodyti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą.

Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia Aprašo 30 punkte (išskyrus 30.1.1 papunktį) nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

30. Ketinantys dalyvauti aukcione asmenysprivalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

30.1. juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės:

30.1.1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas arba vardas, pavardė, buveinė arba gyvenamoji vieta, adresas korespondencijai (jeigu skiriasi nuo gyvenamosios vietos arba buveinės adreso), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);30.1.2. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.1.3. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.1.4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.1.5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

30.1.6. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

30.1.7. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus;

30.2. fiziniai asmenys – Aprašo 30.1.1, 30.1.6 ir 30.1.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus (informaciją);

30.3. užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, – atitikties Konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus lietuvių kalba (išverstus į ją): Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti aukciono dalyvį aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. Sąskaita, į kurią turi būti sumokamas aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitoma už parduotą nekilnojamąjį turtą: Ignalinos rajono  savivaldybės administracija (įmonės kodas 288768350), sąskaita Nr. LT26 7300 0101 2626 1966 AB „Swedbank“ (banko kodas 73000).