*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Koordinuotai teikiamos paslaugos organizuojamos ir teikiamos  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/v-1004 ,,Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Kokioms šeimų grupėms teikiama koordinuota pagalba?

 • Vaikams, vengiantiems lankyti mokyklą ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Vaikams, darantiems teisės pažeidimų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, tarp jų – vaikus, turinčius elgesio, emocijų ir kitų raidos sutrikimų;
 • Vaikams, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas gali būti (yra) neveiksmingas dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių, ir jų šeimoms;
 • Tėvams, kurių vaikams paskirta vidutinė priežiūros priemonė;
 • Vaikams, kuriems paskirta vidutinė priežiūros priemonė baigiasi, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai.

Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

 • gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
 • su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
 • gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
 • priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę (tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis);
  gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams)).


Prašymas skirti koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiamas  vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriui.

Ignalinos rajono savivaldybės paslaugų šeimoms, auginančioms vaikus ir susiduriančioms su įvairiais rizikos faktoriais ar išgyvenančioms krizę, žemėlapis.

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių tel. (8 386) 52 909.

Informaciją pateikė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Nijolė Šiaudinienė