*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram

Kultūros paveldo vertybių paieška 

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 straipsnio 3 punktu, Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašu ir Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, 5 punktu, ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-62 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiamas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas.

Vykdydami kultūros ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-750 patvirtintus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programos 1 priedo „2016–2018 metų veiksmų plano tikslai, uždaviniai, veiksmai, įgyvendinančios institucijos, įvykdymo terminai“ 1.2.4 ir 1.2.5 veiksmus, skelbiame nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose 2016 metais buvo atlikta stebėsena, sąrašą (Sąrašas 2016 m.2017 m.).
 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Juodagalvių vandens malūno (unikalus kodas kultūros vertybių registre 21301), esančio Juodagalvių k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 39487), esančių Pročiūnų k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia).   
 
  

Dėl Kultūros paveldo apskaitos 2019 m. plano viešinimo

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas), planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2019 m. sąrašus.

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1-3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminius galite adresu www.kpc.lt arba http://www.kpd.lt/news/4014/158/Patvirtintas-Kulturos-paveldo-departamento-2019-m-apskaitos-dokumentacijos-rengimo-planas.html)