*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

„Kokybės krepšelio“ projektas

„Kokybės krepšelio“ projektas

Mokyklų veiklos pažanga pasibaigus „Kokybės krepšelio“ projektui

Besibaigiant rugsėjui „Kokybės krepšelio“ projekte dalyvavusiose mokyklose – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje, vyko Nacionalinės švietimo agentūros organizuotas išorinis vertinimas. Buvo vertinama projekto vykdymo laikotarpiu padaryta mokyklų veiklos pažanga.

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje vertinimą atlikę vertintojai akcentavo, kad projekto vykdymo metu pastebėti pokyčiai: sustiprėjęs mokytojų profesinis bendradarbiavimas, pagerėję mokytojų ir mokinių santykiai, veiksmingesnis mokinių poreikių tenkinimas, matematikos ir lietuvių kalbos pamokose 1–8 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikta efektyvi mokytojo padėjėjo pagalba, šiuolaikinio mokymo(-si) strategijų taikymas 5–8 klasių mokiniams modernizuotuose mokomuosiuose kabinetuose, praktinės tiriamosios veiklos organizavimas lauko klasėje per gamtos ir socialinių mokslų, matematikos, meninio bei technologinio ugdymo pamokas, kabinetų aprūpinimas ir kt. Konstatuota, kad projekto metu pažanga padaryta visose vertinimo srityse: 1. Rezultatai; 2. Pagalba mokiniui; 3. Ugdymo(-si) procesas. Gimnazijoje nuo 2 iki 3 lygio pagerėjo dešimties veiklos kokybės vertinimo rodiklių įvertinimas: Asmenybės tapsmas; Mokinio pasiekimai ir pažanga; Orientavimasis įmokinio asmenybės tapsmą; Orientavimasis į mokinio poreikius; Ugdymo(-si) planavimas; Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas; Ugdymo(-si) organizavimas; Mokymasis; Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės; (Įsi)vertinimas ugdymui.

Vertintojų nuomone, tokiai pažangai pasiekti įtakos turėjo tikslingas projekto lėšų panaudojimas, tinkamas pažangos plano įgyvendinimas ir Ignalinos gimnazijos kaip stiprią geros mokyklos raišką turinčios mokyklos bei Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos kaip silpną geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos reorganizacija į vieną juridinį asmenį – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnaziją.

Vidiškių gimnazijoje išorinį vertinimą atlikę vertintojai konstatavo, kad ir šioje gimnazijoje projekto įgyvendinimo metu pažanga padaryta visose vertinimo srityse: 1. Rezultatai. 2. Pagalba mokiniui. 3. Ugdymo(si) procesas. Vieno veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių – Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – įvertinimas pagerėjo vienu lygiu. Aštuonių veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių: Asmenybės tapsmas, Mokinio pasiekimai ir pažanga, Orientavimasis į asmenybės tapsmą, Orientavimasis į mokinio poreikius, Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, Ugdymo(si) planavimas, Ugdymo(si) organizavimas, Mokymasis – pažanga stebima tame pačiame vertinimo lygyje.

Vertintojai padarė išvadą, kad vadovų ir mokytojų suinteresuotumas kiekvieno mokinio sėkme, gimnazijos pastangos gerinti mokinių pasiekimus ir individualią pažangą duoda teigiamų rezultatų. Taip pat pateikė rekomendacijas mokytojams, gimnazijos vadovams ir gimnazijos steigėjui dėl mokyklos veiklos kryptingumo, veiksmingumo ir veiklos tvarumo užtikrinimo.

Nuo 2019 metų projekte „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis dalyvavusios mokyklos parengė ir įgyvendino dvejų metų veiklos tobulinimo planus. Šių planų vykdymui buvo skirta 269 204 Eur.

Daugiau informacijos apie projekto vykdymą mokyklose:

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje

Vidiškių gimnazijoje