*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Aptartos ugdymo aktualijos

Aptartos ugdymo aktualijos

Gegužės 30 d. Atnaujinamo ugdymo turinio (toliau – AUT) įgyvendinimo savivaldybėje koordinavimo komanda rinkosi aptarti AUT diegimo rajono mokyklose aktualijų. Daugiausia dėmesio skirta pasiruošimui įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, kurios 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse bus įgyvendinamos jau nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.

Ignalinos rajono savivaldybės gimnazijų vadovai ir pavaduotojai ugdymui išsakė rūpestį dėl pasirengimo atnaujinto ugdymo turinio diegimui. Pastebėta, kad įvairiuose mokymuose ir interneto erdvėje teikiama skirtinga ir prieštaringa informacija dėl reikalavimų pamokos tikslui ir uždaviniams, jų formulavimui, apie ilgalaikius planus, kompetencijų ir pasiekimų vertinimą ir kt. Po pamokų vykstantys nuotoliniai mokymai vargina mokytojus, nes kokybiškai dalyvauti mokymuose ir pasiruošti pamokoms neužtenka laiko. Atnaujintoms ugdymo programoms įgyvendinti šiuo metu šalies mastu trūksta mokymo priemonių, vadovėlių.

Susitikime kalbėta dėl pasirenkamo ugdymo turinio, atkreiptas dėmesys, kad nemaža dalis pamokų įvyksta kitaip, nei buvo suplanuotos: per pamokas vaikai išvyksta į ekskursijas, organizuojami įvairūs renginiai (pvz., ugdymo karjerai, sporto varžybos) kartais dėl įvairių priežasčių (pvz., ligos, komandiruotės) nebūna mokytojų. Nors šiuos pokyčius stengiamasi numatyti, gyvenimas planus dažnai perdėlioja savaip. Todėl ateinančiais mokslo metais susitarta suskaičiuoti visas įvykusias kitaip pamokas, kad būtų žinoma, kokią dalį pasirenkamojo ugdymo turinio mokytojas iš tikro galės parinkti pats (privalomajam ugdymo turiniui turi būti skiriama ne mažiau nei 70 proc. ugdymo laiko).

Susitikime pristatyti Ignalinos rajono savivaldybės 2022 metų švietimo stebėsenos rodikliai ir savivaldybės švietimo pažangos ataskaita.

Aptarti kiti ugdymo klausimai: tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ savivaldybės lygmens rezultatai ir jų panaudojimas planuojant ugdymą, atkreiptas dėmesys į naujai atsiradusį priklausomybę sukeliantį žalingą įprotį – probleminį interneto ir / ar ekranų naudojimą. Pabrėžta, kad visos priklausomybės atsiranda tada, kai nemokama susitvarkyti su stresu. Todėl geriau (pigiau, greičiau, paprasčiau ir efektyviau) turėti vieną programą, mokančią susitvarkyti su įvairiais gyvenimo sunkumais, negu užsiimti atskiromis rūkymo, narkotikų vartojimo, probleminio interneto naudojimo ir pan. prevencijomis. Prevencinę sėkmę lemia ne tiek žinios, kiek vidinė motyvacija ir vidinės nuostatos. Gerai, kad, atnaujinus ugdymo turinį, mokyklose bus įgyvendinama Gyvenimo įgūdžių bendroji programa (pradiniame ugdyme temos bus integruotos, pagrindiniame atsiras naujas atskiras mokomasis dalykas).

Skirtas dėmesys ir matematinio ugdymo gerinimui. Aptartas ŠMSM parengtas 2023–2027 metų matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo planas. Savivaldybės mokyklose, atliepiant šio plano tikslus, bus siekiama ugdyti mokinių matematinius gebėjimus (matematinį, loginį ir erdvinį mąstymą, argumentavimą, skaičiavimo įgūdžius) per visų dalykų pamokas, sudaryti mokytojams galimybes tobulinti profesinę kvalifikaciją, gerinti matematikos mokymo ir mokymosi sąlygas. Įvairios veiklos mokinių matematinių pasiekimų gerinimui numatytos ir TŪM programos savivaldybės švietimo pažangos plane.

Švietimo ir kultūros skyriaus parengtose rekomendacijose dėl ugdymo organizavimo kitais mokslo metais siūloma didinti neformaliojo vaikų švietimo pasiūlą tiksliųjų ir gamtos mokslų mokymui,  matematinių ir lietuvių kalbos gebėjimų ugdymui per kitų dalykų pamokas, mokinių streso mažinimui (įvairių atsipalaidavimo technikų mokymui) ir mokinių ugdymo personalizavimui.

Rita Gasiukevičienė,
Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,
ugdymo turinio atnaujinimo koordinatorė savivaldybėje
tel. (8~386) 39145, el. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt