*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

PAGALBA TĖVAMS

 

LANKOMUMAS

Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

Vaikų priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo (pradinio, pagrindinio ar vidurinio) ugdymo programas vykdomas vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-93 „Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. T-76 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“).

Priešmokyklinis ugdymas, jei vaikui kalendoriniais metais sueina 6 metai, yra privalomas. Sutartį su mokykla privalu sudaryti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Bendrasis ugdymas yra privalomas iki 16 m. amžiaus.

Priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio (išskyrus ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu) ugdymo programas vykdo Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Prašyme ugdyti vaiką pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą (prašymo forma) nurodoma, į kurią mokyklą, pagal kokią programą ir nuo kada prašoma priimti mokytis, nurodomi tikslūs duomenys apie faktinę gyvenamąją vietą, deklaruotą gyvenamąją vietą (jei ji skiriasi nuo faktinės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Prie prašymo turi būti pridedamas vaiko asmens dokumentas ar jo kopija. Asmens dokumentas grąžinamas pateikėjui.

Prašymai  priimami Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 31 kabinete (Laisvės a. 70, LT-30121 Ignalina) darbo valandomis. Prašymai gali būti teikiami ir elektroniniu būdu.

Jei tėvai pageidauja ugdyti vaiką ne Ignalinoje esančioje mokykloje (Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Vidiškių skyriuje, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos Ceikinių skyriuje, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriuje, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto ar Naujojo Daugėliškio skyriuose), prašymus gali teikti ir šių mokyklų (skyrių) paskirtiems asmenims, kurie prašymus perduos Ignalinos rajono savivaldybės administracijai. Prašymai gali būti teikiami ir elektroniniu būdu.

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo konsultuoja Danguolė Vaitkevičienė, el. p. danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt, tel. 51812, kab. Nr. 31 (Laisvės a. 70, LT-30121 Ignalina).

Priėmimą į bendrojo ugdymo programas ir priėmimą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos direktorius ir mokyklos mokinių priėmimo komisija, kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius. Komisijos sudėtis ir darbo reglamentas viešinami mokyklos interneto svetainėje.

Prašymas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas ar ugdyti vaiką šeimoje pagal atitinkamą programą teikiamas mokyklos, kurioje norima mokytis, direktoriui. Prašymai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas ar ugdyti vaiką šeimoje pagal atitinkamą programą priimami mokyklose darbo valandomis. Išsamesnė informacija skelbiama mokyklų interneto svetainėse. Prašymai gali būti teikiami ir elektroniniu būdu. 

Bendrojo ugdymo mokyklų kontaktai yra čia. Per mokslo metus asmenys priimami į laisvas vietas esančiose klasėse (grupėse). Šiuo metu laisvų vietų yra visose mokyklose.

Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, prieš pradėdami nuoseklųjį mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje, vienerius metus mokosi lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje. Išlyginamosios klasės ar išlyginamosios mobiliosios grupės mokykloje komplektuojamos steigėjo sprendimu. Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, pageidaujantys mokytis lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Lietuvių kalbos mokymui išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę, išlyginamojoje grupėje – 20 valandų per savaitę.

 

UGDYMAS (UGDYMASIS) ŠEIMOJE

Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas yra patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VT-341 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

Jei pageidaujama, kad vaikas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo tų metų balandžio 15 d. iki birželio 1 d. Kartu su prašymu reikia pateikti ir kitus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas ir mokyklos priėmimo komisija, atsižvelgdami į vertinimo išvadą. Daugiau informacijos – pasirinktoje mokykloje.

 

INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

Informacija apie kiekvienos savivaldybėje veikiančios mokyklos veiklą (mokyklos pavadinimas, adresas, kontaktai, vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programos, ugdymo planai, mokslo metų trukmė, pamokų ir pertraukų laikas, atostogų grafikas, mokykloje taikomi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai, namų darbų skyrimo tvarka, mokinių elgesio taisyklės, informacija apie psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, sveikatos priežiūros specialisto teikiamas paslaugas, mokinių priėmimo į mokyklą sąlygos, mokyklos teikiamos mokamos paslaugos, mokyklos metinis biudžetas, mokinių aprūpinimas vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis, mokinių maitinimas ir vežiojimas į mokyklą ir kt.) skelbiama mokyklų interneto svetainėse ir informacinėje AIKOS sistemoje.

Informacija apie savivaldybėje veikiančius kitus švietimo teikėjus ir laisvuosius mokytojus (kontaktai ir kita informacija) skelbiama jų interneto svetainėse ir informacinėje AIKOS sistemoje.

Visas minėtas nuorodas galima rasti čia (trumpa informacija apie mokyklą, direktoriaus metinės veiklos užduotys ir kontaktai) arba čia (lentelė su visų savivaldybės švietimo įstaigų kontaktais).

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Aktualūs Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo įsakymai švietimo klausimais

Teisinė pagalba