*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram
MOKINIAI 
    
2023-09-01 duomenimis, Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasėse mokėsi 1014 mokiniai. Tai 55 mokiniais mažiau, negu praėjusiais mokslo metais.  
 
Dar 71 vaikas (praėjusiais metais 90) buvo ugdomas pagal priešmokyklinio, 236 (praėjusiais metais 245) – pagal ikimokyklinio ugdymo programas.

Iš viso rajono bendrojo ugdymo mokyklose šių mokslo metų pradžioje buvo ugdomas 1321 vaikas (praėjusiais metais – 1404).

Mokslo metų pradžioje 147 mokiniai Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje (2023-09-01) ir 357 mokiniai Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centre (2023-09-15) buvo ugdomi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ ar FŠPU). Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje dar ugdomi 4 suaugusieji.

 

2023-10-01 ŠVIS duomenimis, 270 mokinių dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo programose, kurios finansuojamos valstybės lėšomis, skirtomis vaikų ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas 2023 m.

2023-10-24 ŠVIS duomenimis, 483 1–12 klasių mokinių lankė būrelius savo mokyklose, 385 buvo ugdomi pagal FŠPU programas savo ar kitų savivaldybių neformaliojo vaikų švietimo mokyklose.

Pagal mokyklų pateiktus duomenis (2023-10), iš viso neformaliajame ugdyme dalyvavo 782 (t. y., 77,1 proc.) 1–12 klasių mokinių (praėjusiais metais – 76,4 proc.). Skaičiuojant šį rodiklį, vienas vaikas skaičiuojamas tik vieną kartą, net jei jis ugdomas pagal kelias NVŠ, FŠPU programas, pas kelis NVŠ teikėjus, lanko kelis būrelius savo mokykloje.

 

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių sistemos (toliau – NEMIS) duomenimis, 2023 m. buvo 2 mokyklos nelankantys (be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidę daugiau nei pusę pamokų/ugdymo valandų pagal privalomojo švietimo programas) mokiniai.

NEMIS duomenimis, 2023 m. pabaigoje buvo 57 nesimokantys (neregistruoti Mokinių registre) vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Ignalinos rajono savivaldybėje. Savivaldybės seniūnijų, mokyklų ir Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro duomenimis, iš jų 54 yra išvykę gyventi į užsienį, 3 faktiškai gyvena deklaruotu adresu, bet jiems mokslas nėra privalomas (nes yra 16 m. amžiaus ar vyresni). Taigi nerastas nei vienas į NEMIS įtrauktas vaikas, kuriam būtų privalomas mokslas, kuris gyventų deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ir nesimokytų.


PEDAGOGAI

2023-10-01 duomenimis, Ignalinos rajono bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose ir skyriuose dirbo 197 pedagogai: 98 mokytojai, 28 ikimokyklinio ugdymo mokytojai , 37 neformaliojo švietimo mokytojai (meninio ugdymo mokytojai, treneriai, būrelių vadovai), 13 švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, psichologų, įskaičiuojami ir pedagogai, kurie eina kelias pareigas), 8 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 10 mokytojų padėjėjų ir kt.

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

2023-09-01, kaip ir praėjusiais metais, rajone veikė 7 savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigos: 4 bendrojo ugdymo mokyklos (3 gimnazijos: Ignalinos, Didžiasalio „Ryto“ ir Vidiškių; 1 pagrindinė mokykla – Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla), 2 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ir 1 švietimo pagalbos įstaiga (Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba).
 
Švietimo įstaigų skyrių skaičius 2023-09-01 – 6, kaip ir praėjusiais metais.
 
2023-09-01 rajone švietimo veiklą dar vykdė 8 kiti švietimo teikėjai (ŠMIR registruotos turinčios teisę švietimą vykdyti įstaigos, įmonės ar organizacijos, kurių pagrindinė veikla – ne švietimas) ir 7 laisvieji mokytojai. 2024-02-01 kitų švietimo teikėjų buvo 11.

Daugiau informacijos apie švietimo įstaigas ir jų nuostatus galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos interneto svetainėje www.aikos.smm.lt (Registrai / Švietimo ir mokslo institucijos).  

 

STATISTINĖS LENTELĖS

2023–2024 m. m.

      Savivaldybės švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2023-09-01  (aktualus) 
      Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2023-09-01   
      Mokinių skaičius 2023-09-01 (pagal mokyklas)    
      1–12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2023 m.      
      Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 kl. mokinių neformalusis ugdymas 2023-10  

 

2022–2023 m. m.

      Savivaldybės švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2022-09-01  (aktualus) 
      Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2022-09-01   
      Mokinių skaičius 2022-09-01 (pagal mokyklas)    
      1–12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2022 m.      
      Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 kl. mokinių neformalusis ugdymas 2022-10  

2021–2022 m. m.

      Savivaldybės švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2022-09-01  
      Savivaldybės švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2021-11-11
      Savivaldybės švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2021-09-01
      Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2021-09-01   
      Mokinių skaičius 2021-09-01 (pagal mokyklas)   
      1–12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2021 m.      
      Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 kl. mokinių neformalusis ugdymas 2021-10-01

2020–2021 m. m.

      Savivaldybės švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2021-05-01
      Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2020-09-01   
      Mokinių skaičius 2020-09-01    
      1–12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2020 m.   
      Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 kl. mokinių neformalusis ugdymas 2020-10-01  

2019–2020 m. m.
     Mokyklose esančių mokinių skaičius 2019-09-01  
     Mokyklose esančių klasių komplektų skaičius 2019-09-01      
     1–12 klasių mokinių skaičiaus kaita rajone 2002–2019 m. 
     Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 kl. mokinių neformalusis ugdymas 2019-10-01    
     Savivaldybės švietimo įstaigų (su skyriais) sąrašas 2020-05-01