*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

    

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projekto trukmė: 2018 m. gegužės 30 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Siekiant pokyčių, būtina optimizuoti bendrųjų ugdymo programų apimtį, atsisakant neaktualaus turinio ir papildant aktualiu pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Projekte taip pat ketinama sukurti įrankį mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti, ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokinių tiriamajai veiklai skatinti, mokinių kūrybiškumui ir inovatyvumui ugdyti.

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

 

2018–2020 M. VEIKLOS SAVIVALDYBĖJE

Savivaldybės švietimo bendruomenė į projekto veiklas įsijungė nuo 2018 m. – buvo teikiami individualūs ir grupiniai pasiūlymai dėl atnaujinamų ugdymo programų.

 

2021 M. VEIKLOS SAVIVALDYBĖJE

2021 m. sausio – kovo mėnesiais buvo svarstomos atnaujinamos kompetencijos, teikiami siūlymai dėl konkretaus ugdymo turinio. Nuo 2021 m. sausio kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį visi norintys dalyvavo kasmėnesinėse konferencijose „Ugdymo turinio atnaujinimas. Kas vyksta?“. Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimui, savivaldybėje suburta Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda.

Vasarą mokyklos buvo kviestos įsijungti į pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas veiklos tyrimą. 2021 m. rudenį vėl buvo svarstomos atnaujinamos programos, mokyklos ir pavieniai asmenys kviesti teikti siūlymus. Atnaujinti kompetencijų aprašai papildyti nauja skaitmenine kompetencija.

NŠA informacija:

 

2022 M. VEIKLOS SAVIVALDYBĖJE

2022 m. sausio mėn. prasidėjo mokymai savivaldybės AUT įgyvendinimo koordinavimo komandos atstovams, taip pat ir mokymai atrinktiems dalykų mokytojams, kurie įgytomis žiniomis pasidalys savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių susitikimuose. Švietimo bendruomenė aktyviai dalyvavo renginiuose, skirtuose rengiamai mokinių pasiekimų vertinimo sistemos pertvarkai aptarti, dalijosi įgytomis žiniomis.

NŠA informacija:
 
2023 M. VEIKLOS SAVIVALDYBĖJE
 
Informacija šalies lygmeniu (ŠMSM ir NŠA):
 
 
ATSAKINGI ASMENYS SAVIVALDYBĖJE